Yargıtay Kararı 8.Ceza Dairesi

Esas Numarası: 2019/9041
Karar Numarası: 2019/12795
Karar Tarihi: 23.10.2019

Mahkemesi: Asliye Ceza Mahkemesi

Suç: Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması

Hüküm: Mahkumiyet

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Birleşen İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2013/296 esas 2017/195 karar sayılı dosyasında görülen davanın açıldığı 23.05.2013 tarihli iddianamede katılan Yapı ve Kredi, mağdurlar ****, HSBC, Türkiye İş bankalarına yönelik sahte üretilen kartların kullanıldığından bahisle sanığın cezalandırılması istendiği anlaşılmakla,anılan bu suçlarla ilgili mahkemesince her zaman karar verilmesi mümkün görülmüştür.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 141/3, CMK.nın 34. ve 230. maddeleri uyarınca hükmün gerekçesinde iddia ve savunmada ileri sürülen görüşlerin yazılması dışında karar yerinde kanıtların tartışılarak değerlendirilmesi, hükme esas alınan ve reddedilen kanıtlar ile mahkemece ulaşılan kanaatin, sanıkların suç oluşturduğu veya oluşturmadığı sabit görülen fiillerin belirtilmesi ve bu fiillerin nitelendirilmesinin yapılması suretiyle infazı kabil hükümler kurulması gerektiği de gözetilerek, CMK.nın 225/1. maddesi gereğince hükümlerin iddianamede unsurları gösterilen suçlara ilişkin fiiller ve failler hakkında kurulacağı, CMK.nın 230/1-c maddesi uyarınca da sanıkların suç oluşturduğu sabit görülen fiillerinin kararda açıklanacağına ilişkin hükümler karşısında; başkasına ait banka veya kredi kartlarını kopyalayarak sahte banka veya kredi kartı üretilmesi, satılması, devredilmesi, satın alınması veya kabul edilmesi eylemi TCK.nın 245/2. madde ve fıkrasında; sahte banka veya kredi kartlarını kullanarak kendisine veya bir başkasına yarar sağlanması ise anılan maddenin 3. fıkrasındaki suçları oluşturacağı, bankaya ait gerçek bir kredi kartının manyetik şerit bilgilerinin kopyalanarak sahte bir kredi kartı üretilmesi ve bu kartı kullanmak suretiyle yarar sağlanması halinde suçtan zarar görenin ilgili banka olduğu, bu suçların birbirinden bağımsız ve ayrı ayrı suçları oluşturup, mağdurlara ait kart bilgileri kopyalanarak bir kart oluşturulmaması halinde ise ele geçirilen kopyalama cihazında bilgi bulunması halinde eyleminin mağdur sayısınca TCK.nın 136. maddesinde düzenlenen kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme, bulunmaması halinde ise kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmeye teşebbüs suçunu oluşturacağı cihetle; öncelikle ana ve birleşen dosyalardaki iddianamelerdeki eylemlerin nitelenip hangi suçlardan dava açıldığı saptanıp yüklenen suçların oluşumuna esas alınan görüşlerin açık olarak gerekçeye yansıtılması,aşamalarda alınan savunma ve şikayetçi beyanlarına yer verilmesi ve çelişkili olmaları halinde bu durumun giderilmesi, sanığın suça konu kartlardan hangilerini kopyaladığı, hangi kartların kopyalandığı bilgilerle üretildiği ve hangi kartların kullandığının belirlenip karar yerinde gösterilmesi, suça konu kartların nerede, kaç kez ve zaman aralıkları da gözetilerek kullanımlarının belirtilmesi, birleşen dosyaların birbiriyle irtibatlarının da irdelenip gerçekleşen eylemlerde sanığın hukuki durumuna ilişkin deliller karar yerinde gösterilerek tartışılıp değerlendirilmesi, CMK.nın 230. maddesinde yazılı hususları kapsaması gerekirken, gerekçesiz olarak sadece banka ve kredi kartlarının sahte üretilmesi suçlarından yazılı şekilde hükümler kurulması,

Yasaya aykırı, katılanlar Yapı ve Kredi Bankası ve Vakıfbank vekilleri ile sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeyen hükümlerin bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken CMUK.nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 23.10.2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Hakkımızda
Ticaret hayatının dijitalleşmeye başlaması ile riskler de dijital ortamdan kaynaklanmış ve veri güvenliği önem kazanmıştır. Bu kapsamda siber saldırıların ve açıkların yanı sıra şirketlere ve kişilere ilişkin verilerin internet ortamında ulaşılabilir olması ile ticaret ve özel hayatın korunması yani veri gizliliği ihtiyaç haline gelmiştir.

DEVAMI

Gizlilik ve Kullanım
Verko İletişim

Ofisim İstanbul İş Merkezi Tugay Yolu Cad. No:20 B Blok Kat:7 D:39 Cevizli / Maltepe / İstanbul

0(216) 418 21 25
0(535) 344 36 32
0(535) 344 36 64

info@verko.com.tr

Open chat