Yargıtay 8. Ceza Dairesi

Esas Numarası: 2019/13099
Karar Numarası: 2019/12375
Karar Tarihi: 16.10.2019

Mahkemesi: Ağır Ceza Mahkemesi

Suç: Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, özel belgede sahtecilik, suç örgütü kurmak ve yönetmek, resmi belgede sahtecilik

Hüküm: Mahkumiyet, beraat

Gereği görüşülüp düşünüldü:

I. Sanıklar hakkında suç işlemek için örgüt kurarak yönetici olmak ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçlarına ilişkin kurulan hükümlere yönelik temyiz isteminin incelenmesinde:

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve örgüte üye olma suçlarının niteliğine göre suçtan doğrudan zarar görmeyen bankanın davaya katılamayacağı gibi, mahkemece katılmasına karar verilmiş olması da hükmü temyiz etme hakkı vermeyeceğinden; şikayetçi **** vekilinin temyiz isteminin 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken CMUK’nın 317. maddesi uyarınca REDDİNE,

II. Sanık **** müdafii ile sanık ****in resmi belgede sahtecilik suçundan kurulan hükümlere yönelik temyizlerine gelince:

Sanık ****te ele geçen sahte bir mührün resmi belge niteliğinde olmayıp TCK’nın 202. maddesinde düzenlenen bağımsız suç oluşturması ve iddianamede bu suçtan dava açılmadığının anlaşılması karşısında, zamanaşımı süresinde işlem yapılması mümkün görülmüştür.

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre sanık **** müdafii ile sanık ****in yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;
Sanıkların suça konu resmi belgeleri değişik zamanlarda düzenledikleri, değiştirdikleri veya kullandıklarına dair somut delil olmadığı gözetilmeden, zincirleme suç kabulü ile TCK.nın 43. maddesi uyarınca artırım yapmak suretiyle sanıklara fazla ceza tayini,

Yasaya aykırı ise de, yeniden yargılama yapılmasını gerektirmeyen bu hususların, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 322. maddesi gereğince düzeltilmesi mümkün bulunduğundan,hükümlerden zincirleme suçla ilgili uygulamaların çıkarılması, TCK’nın 62. maddesi uygulanması sonrasında tayin edilen “3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezaları” ibarelerinin çıkartılıp yerine ayrı ayrı “ 2 yıl 6 ay hapis cezası” yazılmak suretiyle sair yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükümlerin DÜZELTİLEREK ONANMASINA,

III. Sanıklar hakkında başkasına ait kartları kopyalamak suretiyle üretilen sahte banka veya kredi kartlarını kullanma ve özel belgede sahtecilik suçlarından kurulan hükümlere yönelik katılan banka vekili ile sanık **** müdafii ve diğer sanıkların temyiz istemlerinin incelenmesinde:

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 141/3, CMK.nın 34. ve 230. maddeleri uyarınca hükmün gerekçesinde iddia ve savunmada ileri sürülen görüşlerin yazılması dışında karar yerinde kanıtların tartışılarak değerlendirilmesi, hükme esas alınan ve reddedilen kanıtlar ile mahkemece ulaşılan kanaatin, sanıkların suç oluşturduğu veya oluşturmadığı sabit görülen fiillerin belirtilmesi ve bu fiillerin nitelendirilmesinin yapılması suretiyle infazı kabil hükümler kurulması gerektiği de gözetilerek, CMK.nın 225/1. maddesi gereğince hükümlerin iddianamede unsurları gösterilen suçlara ilişkin fiiller ve failler hakkında kurulacağı, CMK.nın 230/1-c maddesi uyarınca da sanıkların suç oluşturduğu sabit görülen fiillerinin kararda açıklanacağına ilişkin hükümler karşısında; başkasına ait banka veya kredi kartlarını kopyalayarak sahte banka veya kredi kartı üretilmesi, satılması, devredilmesi, satın alınması veya kabul edilmesi eylemi TCK.nın 245/2. madde ve fıkrasında; sahte banka veya kredi kartlarını kullanarak kendisine veya bir başkasına yarar sağlanması ise anılan maddenin 3. fıkrasındaki suçları oluşturacağı, bankaya ait gerçek bir kredi kartının manyetik şerit bilgilerinin kopyalanarak sahte bir kredi kartı üretilmesi ve bu kartı kullanmak suretiyle yarar sağlanması halinde suçtan zarar görenin ilgili banka olduğu, bu suçların birbirinden bağımsız ve ayrı ayrı suçları oluşturup, mağdurlara ait kart bilgileri kopyalanarak bir kart oluşturulmaması halinde ise ele geçirilen kopyalama cihazında bilgi bulunması halinde eyleminin mağdur sayısınca TCK.nın 136. maddesinde düzenlenen kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme, bulunmaması halinde ise kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmeye teşebbüs suçunu oluşturacağı cihetle; öncelikle ana ve birleşen dosyalardaki iddianamelerdeki eylemlerin nitelenerek hangi suçlardan dava açıldığı saptanıp yüklenen suçların oluşumuna esas alınan görüşlerin açık olarak gerekçeye yansıtılması,aşamalarda alınan savunmalara yer verilmesi ve çelişkili olmaları halinde bu durumun giderilmesi, emanette kayıtlı bulunduğu anlaşılan iletişim tutanaklarının denetime uygun şekilde dosya içine konulup sanıklara okunmak ve gösterilmek suretiyle sorulması, mahkemece örgütün varlığının kabul edilmediği de dikkate alınıp sanıkların suça konu kartların kopyalanması, üretilmesi ve kullanılmasının hangi aşamalarında katılımlarının olduğu, suça konu kartları kimler tarafından nerede, kaç kez ve zaman aralıkları da gözetilerek kullanımlarının belirtilmesi, birleşen dosyaların birbiriyle irtibatlarının da irdelenip gerçekleşen eylemlerde sanıkların hukuki durumlarına ilişkin deliller karar yerinde gösterilerek tartışılıp değerlendirilmesi, CMK.nın 230. maddesinde yazılı hususları kapsaması gerekirken, gerekçesiz olarak banka ve kredi kartlarının sahte üretilmesi eylemlerini özel belgede sahtecilik suçu kapsamında ve sahte üretilen kartları kullanmak suçunun unsuru kabul şeklinde suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde hükümler kurulması,

Yasaya aykırı, katılan banka vekili ile sanık **** müdafii ve diğer sanıkların temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeyen hükümlerin bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken CMUK.nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 16.10.2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Hakkımızda
Ticaret hayatının dijitalleşmeye başlaması ile riskler de dijital ortamdan kaynaklanmış ve veri güvenliği önem kazanmıştır. Bu kapsamda siber saldırıların ve açıkların yanı sıra şirketlere ve kişilere ilişkin verilerin internet ortamında ulaşılabilir olması ile ticaret ve özel hayatın korunması yani veri gizliliği ihtiyaç haline gelmiştir.

DEVAMI

Gizlilik ve Kullanım
Verko İletişim

Ofisim İstanbul İş Merkezi Tugay Yolu Cad. No:20 B Blok Kat:7 D:39 Cevizli / Maltepe / İstanbul

0(216) 418 21 25
0(535) 344 36 32
0(535) 344 36 64

info@verko.com.tr

Open chat