İstinaf Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi

Esas Numarası: 2020/158
Karar Numarası: 2020/152
Karar Tarihi: 06.02.2020

Yukarıdaki tarih ve numarası yazılı mahkeme kararı aleyhine süresi içinde davacı vekili tarafından istinaf yoluna başvurulmuş olmakla, HMK’nın 353. maddesi gereğince dosya üzerinden yapılan inceleme neticesinde işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Kayseri Banka Alacakları İcra Müdürlüğünün 2019/1365 sayılı dosyasında müvekkili şirket hakkında icra takibi başlatıldığını, dosya borçlusu üzerine kayıtlı aracın Sarp Sınır kapısından çıkış yapıp yapmadığının ilgili gümrük müdürlüğünden sorulmasını talep ettiklerini ancak icra müdürlüğü tarafından reddedildiğini, iş bu red kararının yerinde olmadığı nedeni ile iptalini talep ve dava etmiştir.

Yerel mahkemece “Şikayetin reddine,” şeklinde karar verildiği anlaşılmıştır.

Davacı vekili istinaf başvuru dilekçesinde; Kayseri 1. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2019/804 esas – 2019/859 karar sayılı dosyası ile şikayetin reddine karar verildiğini, Banka Alacakları İcra Müdürlüğü’nün 2019/1365 esas sayılı dosyası ile dosya borçlusu üzerine kayıtlı aracın Sarp Sınır kapısından çıkış yapıp yapmadığının ilgili gümrük müdürlüğünden sorulmasını talep ettiklerini ancak icra müdürlüğü tarafından reddedildiğini, icra takibinin amacının alacaklının alacağına kavuşmasına yönelik olduğunu, Kayseri 1. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2019/804 esas – 2019/859 karar sayılı dosyasından verilen kararın kaldırılmasını, şikayetin kabulüne karar verilmesini talep etmiştir.

Uyuşmazlık icra memur muamelesini şikayete ilişkindir.

Takip dosyasının incelenmesinde; Kayseri Banka Alacakları İcra Müdürlüğü’nün 2019/1365 esas sayılı dosyasında, alacaklı Türkiye İş Bankası, borçlu A**** G**** D**** olduğu, alacaklı tarafından borçlu aleyhine toplam 31.832,88 TL’nin tahsili için taşınır rehninin paraya çevrilmesi yolu ile icra takibi başlatıldığı anlaşılmıştır.

Konu ile ilgili mevzuat hükümleri incelendiğinde; Anayasanın 13 ve 20/3 maddesi ile Avrupa İnsan Hakları sözleşmesinin 8/1-2 maddesi ve kişisel verilerin korunması kanununun 3/1-d-e, 5 ve 28. madde düzenlemeleri mevcut olup bu söz konusu mevzuat ve düzenlemeler kapsamında somut olayın incelenmesinde borçluya ait aracın gümrük kapısından giriş ve çıkışlarına ilişkin bilgilerin sorgulanmasının anayasal güvenceye bağlanan  kişisel verilerin korunması düzenlemesine aykırıdır. Kaldı ki icra müdürlüğünün gerekli araştırma ve sorgulama işlemlerinin alacağın tahsiline yönelik sınırlı işlemler için gerçekleştirebileceği, takip alacaklılarının ileride açabilecekleri muhtemel davaların malzemelerinin toplanması ödevinin icra müdürlüğüne ait olmadığı, aracın trafik kaydına haciz ve yakalama şerhi düşülmesiyle beklenen amacın gerçekleşebileceği dikkate alındığında, yasa ve mevzuata aykırı olarak icra müdürlüğüne böyle bir yükümlülüğün getirilmesi de mümkün değildir. O halde istinafa konu kararın usul ve yasaya uygun olduğu aksi yöndeki istinaf sebep ve gerekçelerinin yerinde olmadığı görülmekle, istinaf başvurusunun HMK’nın 353/1-b-1 maddesi gereğince esastan reddine karar verilerek  aşağıda yazılı hüküm kurulmuştur.

Hüküm: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

  1. Dosya kapsamı, delil durumu, takip dosyası içeriğine göre Kayseri 1. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 18.12.2019 tarih ve 2019/804 Esas-  2019/859 Karar  sayılı kararına yönelik davacı vekilinin İstinaf başvurusunun  HMK’nın 353/1-b-1  maddesi gereğince esastan reddine,
  2. Alınması gereken 54,40 TL karar ve ilam harcından peşin alınan 44,40 TL harcın mahsubu ile bakiye 10 TL’nin davacıdan alınarak hazineye irat kaydına,
  3. İstinaf yargılama giderinin istinafa başvuran taraf üzerinde bırakılmasına,
  4. İnceleme HMK’nun 353. maddesi gereğince duruşmasız yapıldığından vekalet ücretine hükmedilmesine yer olmadığına,
  5. Kararın İlk Derece Mahkemesince taraflara tebliğine,

Dair dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda tarafların yokluğunda KESİN olmak üzere oy birliği ile karar verildi.

Hakkımızda
Ticaret hayatının dijitalleşmeye başlaması ile riskler de dijital ortamdan kaynaklanmış ve veri güvenliği önem kazanmıştır. Bu kapsamda siber saldırıların ve açıkların yanı sıra şirketlere ve kişilere ilişkin verilerin internet ortamında ulaşılabilir olması ile ticaret ve özel hayatın korunması yani veri gizliliği ihtiyaç haline gelmiştir.

DEVAMI

Gizlilik ve Kullanım
Verko İletişim

Ofisim İstanbul İş Merkezi Tugay Yolu Cad. No:20 B Blok Kat:7 D:39 Cevizli / Maltepe / İstanbul

0(216) 418 21 25
0(535) 344 36 32
0(535) 344 36 64

info@verko.com.tr

Open chat