Yargıtay 22. Hukuk Dairesi

Esas Numarası: 2016/1324
Karar Numarası: 2018/26803
Karar Tarihi: 11.12.2018

Mahkemesi: İş Mahkemesi

Dava Türü: Alacak.

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi **** tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Davacı İsteminin Özeti: Davacı, davalı firmada 18.12.2012 tarihinden 27.08.2013 tarihine kadar psikolog olarak aylık 2.500,00 TL ücretle çalışmasına rağmen ücretinin işyeri kayıtlarında 1.500,00 TL olarak gösterildiği, çalıştığı, işyerinde olumsuz bir davranışta bulunmayıp sorun çıkarmadığı halde 27.08.2013 tarihinde asılsız gerçeği yansıtmayan nedenlere dayanılarak iş sözleşmesinin işveren tarafından sonlandırıldığı iddiası ile aylık ücret, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı Cevabının Özeti: Davalı vekili, davacıya davalı şirket tarafından işyerinde kullanması için bir bilgisayar tahsis edildiğini hastalara ait bilgisayardaki bilgilerin gizli olduğunun, yazdırmak yahut kopyalamak sureti ile işyeri dışına çıkarılmasının yasak olduğunu hastalara ait kişisel bilgilerin üçüncü kişilerin eline geçme tehlikesinin bulunduğu, yapılan incelemelerde davacının bu ikaz ve açıklamalara rağmen işverene ait bilgisayardaki hastalara ait gizli verileri internet üzerinden kişisel hesabına yüklediğinin tespit edildiği, bu durumun sadakat borcuna aykırılık teşkil ettiğinden davacının iş akdinin davalı firma tarafından iş kanununun 25/II-e maddesi uyarınca feshedildiğini, davacının 2.500,00 TL ücretle çalıştığı iddiasının doğru olmadığını ileri sürerek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkeme Kararının Özeti: Mahkemece toplanan kanıtlar ve yapılan yargılama neticesinde davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Temyiz: Karar davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Gerekçe

1. Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, hükmü temyiz eden davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2. Taraflar arasında davacının almış olduğu aylık ücret miktarı hususunda uyuşmazlık bulunmaktadır.

Somut uyuşmazlıkta, davacı aylık ücretinin 2.500,00 TL olduğunu iddia etmiştir. Dinlenen davacı tanığı aylık ücret miktarının 2.500,00 TL olduğunu bildirmiş ise de tanığın bilgisi duyuma dayalıdır. Yapılan emsal ücret araştırması da işyeri kayıtlarını teyit etmektedir. Bu durumda aylık ücret miktarının 2.500,00 TL olduğuna yönelik iddianın ispatlanamamış olduğu kabul edilerek hesaplamanın aylık 1.500,00 TL üzerinden yapılması gerekir iken mahkemece aksi kanaat ile aylık 2.500,00 TL ücret esas alınarak hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

Sonuç: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebeplerle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 11.12.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Hakkımızda
Ticaret hayatının dijitalleşmeye başlaması ile riskler de dijital ortamdan kaynaklanmış ve veri güvenliği önem kazanmıştır. Bu kapsamda siber saldırıların ve açıkların yanı sıra şirketlere ve kişilere ilişkin verilerin internet ortamında ulaşılabilir olması ile ticaret ve özel hayatın korunması yani veri gizliliği ihtiyaç haline gelmiştir.

DEVAMI

Gizlilik ve Kullanım
Verko İletişim

Ofisim İstanbul İş Merkezi Tugay Yolu Cad. No:20 B Blok Kat:7 D:39 Cevizli / Maltepe / İstanbul

0(216) 418 21 25
0(535) 344 36 32
0(535) 344 36 64

info@verko.com.tr

Open chat