İstinaf Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 10. Ceza Dairesi

Esas Numarası: 2019/132
Karar Numarası: 2020/174
Karar Tarihi: 31.01.2020

Yerel Mahkemece verilen hükme karşı istinaf yoluna başvurulmakla, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

İstinaf başvurusunun reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;

Sanık Yun****in Bursa Emlakçılar Odası Yönetim Kurulu yedek üyesi olduğu, sanığın 06.02.2018 tarihinde Esnaf ve Sanatkarlar Birliği Bilgi Sistemi olan ESBİS sisteminden hukuka aykırı olarak temin ettiği müştekiye ait TC Kimlik numarası ve öğrenim durumunu içeren kişisel verileri kendisine ait sosyal paylaşım sitesinde paylaşıp yayınladığı, sanığın Bursa Emlakçılar Odası Yönetim Kurulu yedek üyesi olduğu için mesleğinden dolayı kendisine tanınan yetki ve kolaylıktan yararlanmak suretiyle ESBİS sistemine girerek müştekiye ait kişisel verilere ulaştığı, bu nedenlerle sanığın üzerine atılı kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme suçunu işlediğinin kabulü halinde sanık hakkında TCK 137/1-b maddesinin uygulanmamasının kanuna aykırı olduğu anlaşılmış ise de; sanık aleyhine istinaf başvurusu bulunmadığından bu husus eleştiri konusu yapılmakla yetinilmiştir.

Eleştirilen husus haricinde yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, iddia ve savunmada öne sürülen ve re’sen dikkate alınan esasa ilişkin tüm delillerin hukuka uygun yöntemler ile toplandığı, iddia ve savunma ile birlikte toplanan delillerin gerekçeli kararda tartışıldığı, vicdani kanının dosyadaki belgeler ile toplanan delillere uyumlu olarak kesin delillere dayandırıldığı, suça konu eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu, suça konu eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uygun olduğu değerlendirilmiş olup istinaf başvurusunda bulunan sanık müdafiinin ileri sürdüğü istinaf  nedenleri yerinde görülmemiştir.

Bu nedenlerle;

İstinaf başvurusunda bulunan sanık Yun**** müdafii Av. Hakan ****nun ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, CMK.nın 280/1-a maddesi uyarınca İSTİNAF BAŞVURUSUNUN ESASTAN REDDİNE,

Dosyanın hükmü veren ilk derece mahkemesine GÖNDERİLMESİNE,

Dair CMK’nın 286/2-a maddesi uyarınca KESİN olmak üzere 31.01.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Hakkımızda
Ticaret hayatının dijitalleşmeye başlaması ile riskler de dijital ortamdan kaynaklanmış ve veri güvenliği önem kazanmıştır. Bu kapsamda siber saldırıların ve açıkların yanı sıra şirketlere ve kişilere ilişkin verilerin internet ortamında ulaşılabilir olması ile ticaret ve özel hayatın korunması yani veri gizliliği ihtiyaç haline gelmiştir.

DEVAMI

Gizlilik ve Kullanım
Verko İletişim

Ofisim İstanbul İş Merkezi Tugay Yolu Cad. No:20 B Blok Kat:7 D:39 Cevizli / Maltepe / İstanbul

0(216) 418 21 25
0(535) 344 36 32
0(535) 344 36 64

info@verko.com.tr

Open chat