Yargıtay 12. Ceza Dairesi

Esas Numarası: 2019/12959
Karar Numarası: 2019/11570
Karar Tarihi: 09.12.2019

Mahkemesi: Asliye Ceza Mahkemesi

Suç: Kişisel verilerin kaydedilmesi, Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme

Hüküm: 1. Kişisel verilerin kaydedilmesi suçundan;

a) Sanık **** hakkında TCK’nın 135/1, CMK’nın 231. maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılması

b) Sanık **** hakkında TCK’nın 135/1, CMK’nın 231. maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılması

c) Sanık **** hakkında TCK’nın 135/1, 50/1-a, 52/1-4. maddeleri gereğince mahkumiyet

  1. Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan;

a) Sanık **** hakkında TCK’nın 136/1, CMK’nın 231. maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılması

b) Sanık **** hakkında TCK’nın 136/1, 53/1. maddeleri gereğince mahkumiyet

Kişisel verilerin kaydedilmesi ve verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçlarından sanıklar **** ve Melek hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair kararlar ile sanık ****in mahkumiyetine ilişkin hükümler sanık **** müdafii ve katılan vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

A) Sanıklar **** ve **** hakkında kurulan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair kararlara yönelik temyiz isteminin incelenmesinde:

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının 5271 sayılı CMK’nın 231/12. maddesi uyarınca itiraz kanun yoluna tabi bulunduğu, aynı Kanunun 264. maddesi uyarınca kabul edilebilir bir başvuruda mercide yanılmanın başvuranın hakkını ortadan kaldırmayacağı nazara alınarak, katılan vekilinin temyiz isteminin, itiraz mahiyetinde değerlendirilmesi suretiyle CMK’nın 264/2. maddesi uyarınca gereği merciince yapılmak üzere dosyanın incelenmeksizin mahkemesine iadesinin temini için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE,

B) Sanık **** hakkında verilen mahkumiyet hükümlerine yönelik temyiz istemlerinin incelenmesine gelince:

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanık müdafinin ve katılan vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, ancak;

1. Oluşa ve dosya kapsamına göre; sanığın, duygusal birliktelik yaşadığı ve hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen Melek ile ablası olan katılan ****nın çıplak resimlerini çekme konusunda anlaştıkları ve Melek’in de ablasına ait çıplak resimleri çekerek gönderdiği, daha sonra sanığın katılan ****ya ait resimlerin hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen sanık ****un eline geçmesine neden olması şeklinde sübutu kabul edilen eylemlerinin TCK’nın 134/1 ve 134/2 maddelerinde düzenlenen görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal ve görüntü veya seslerin ifşa edilmesi suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarını oluşturduğu ve bu suçlardan mahkumiyete karar verilmesi gerektiği gözetilmeden suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde TCK’nın 135/1. ve 136/1. maddeleri gereğince mahkumiyete hükmedilmesi,

2. Kabul ve uygulamaya göre de;

a) TCK’nın 61/1. maddesinde yer alan ölçütler nazara alınarak, aynı Kanun’un 3/1. maddesi gereğince işlenen fiillerin ağırlığıyla orantılı olacak şekilde maddelerde öngörülen alt ve üst sınırlar arasında hakkaniyete uygun bir cezaya hükmedilmesi gerekirken, temel cezaların asgari hadden tayin edilmesi,

b) T.C. Anayasa Mahkemesinin, TCK’nın 53. maddesine ilişkin olan 2014/140 esas, 2015/85 karar sayılı iptal kararının 24.11.2015 gün ve 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olması nedeniyle, iptal kararı doğrultusunda TCK’nın 53. maddesindeki hak yoksunluklarının yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,

Kanuna aykırı olup, sanık müdafinin ve katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu nedenle 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi gereğince isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 09.12.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Hakkımızda
Ticaret hayatının dijitalleşmeye başlaması ile riskler de dijital ortamdan kaynaklanmış ve veri güvenliği önem kazanmıştır. Bu kapsamda siber saldırıların ve açıkların yanı sıra şirketlere ve kişilere ilişkin verilerin internet ortamında ulaşılabilir olması ile ticaret ve özel hayatın korunması yani veri gizliliği ihtiyaç haline gelmiştir.

DEVAMI

Gizlilik ve Kullanım
Verko İletişim

Ofisim İstanbul İş Merkezi Tugay Yolu Cad. No:20 B Blok Kat:7 D:39 Cevizli / Maltepe / İstanbul

0(216) 418 21 25
0(535) 344 36 32
0(535) 344 36 64

info@verko.com.tr

Open chat