Yargıtay 12. Ceza Dairesi

Esas Numarası: 2018/8312
Karar Numarası: 2019/7735
Karar Tarihi: 26.06.2019

Mahkemesi: Asliye Ceza Mahkemesi

Suç: Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme

Hüküm: TCK’nın 136/1, 62/1, 50/1-a, 52/1-2-4. maddeleri gereğince mahkumiyet

Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Dosya kapsamına göre; polis memuru olan sanık ****ın, görev yaptığı birimdeki bilgisayarı kullanarak, bir arkadaşlık sitesinde oluşturduğu “****” isimli profil üzerinden, yaklaşık iki yıl önce bir konuda tartışmalarından dolayı kızgın olduğunu ifade ettiği öğretmen olan mağdur ****e ait kişisel veri niteliğindeki cep telefonu numaralarını, mağdurun bilgisi ve rızası dışında, başkalarına yayması biçiminde sübut bulan eyleminin verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunu oluşturduğuna dair yerel mahkemenin kabulünde bir isabetsizlik görülmemiştir.

Temel ceza belirlenirken, TCK’nın 61/1. madde ve fıkrasında yer alan ölçütler nazara alınarak, dosyaya yansıyan bilgi ve kanıtlar birlikte ve isabetle değerlendirilip, denetime olanak verecek ve somut gerekçeler de gösterilmek suretiyle, aynı Kanunun 3/1. madde ve fıkrası uyarınca işlenen fiilin ağırlığıyla orantılı olacak şekilde maddede öngörülen alt ve üst sınırlar arasında hakkaniyete uygun bir cezaya hükmolunması gerektiği gözetilmeden, suçun işleniş biçimi, meydana gelen tehlikenin ağırlığı, sanığın kastının yoğunluğu ile güttüğü amaç ve saiki dikkate alınarak, alt sınır aşılıp hak ve nasafete uygun bir ceza hükmedilmesi yerine, asgari hadden ceza tayini, aleyhe temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanığın polis memuru olup, aşamalarda ikrarı içeren savunmasına ve pişmanlığına rağmen yasal ve yeterli gerekçeye dayanılmaksızın hükmün açıklanmasının geri bırakılmamasının isabetsiz olduğuna ilişkin temyiz itirazlarının reddiyle, eleştiri dışında, sair yönleri usul ve kanuna uygun bulunan hükmün isteme uygun olarak ONANMASINA, 26.06.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi

Hakkımızda
Ticaret hayatının dijitalleşmeye başlaması ile riskler de dijital ortamdan kaynaklanmış ve veri güvenliği önem kazanmıştır. Bu kapsamda siber saldırıların ve açıkların yanı sıra şirketlere ve kişilere ilişkin verilerin internet ortamında ulaşılabilir olması ile ticaret ve özel hayatın korunması yani veri gizliliği ihtiyaç haline gelmiştir.

DEVAMI

Gizlilik ve Kullanım
Verko İletişim

Ofisim İstanbul İş Merkezi Tugay Yolu Cad. No:20 B Blok Kat:7 D:39 Cevizli / Maltepe / İstanbul

0(216) 418 21 25
0(535) 344 36 32
0(535) 344 36 64

info@verko.com.tr

Open chat