Bilgi Teknolojileri Ve İletişim Kurulu Kararı

Gündem Konusu: İnceleme – CLI, Acentelik, Abonelik Sözleşmeleri, Şebeke ve Bilgi Güvenliği ve Kişisel Verilerin Korunması İlişkin Yükümlülükler (Netglobal – SNC Haberleşme)

KARAR: Sektörel Denetim Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir.

05.11.2008 tarihli 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 59 ve 60’ıncı maddeleri, 28.05.2009 tarihli ve 27241 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesi, 15 inci maddesinin altıncı fıkrası, 19uncu maddesinin birinci fıkrası, 28.07.2010 tarihli ve 27655 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren mülga Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası, 15’inci maddesinin altıncı ve yedinci fıkrası, 14.12.2011 tarihli ve 28142 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Denetim Çalışmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri, 15.02.2014 tarihli ve 28914 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği’nin 5inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin beş numaralı alt bendi ve ikinci fıkrası, 6ncı maddesinin üçüncü fıkrası 12inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, 19uncu maddesinin birinci fıkrası, 23üncü maddesinin ikinci fıkrası, 24üncü maddesinin birinci fıkrası, 33 üncü maddesi, 43üncü maddesi, 44üncü maddesi, 45’inci maddesinin üçüncü fıkrası, 13.07.2014 tarihli ve 29059 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Haberleşme Sektöründe Şebeke ve Bilgi Güvenliği Yönetmeliği’nin 29uncu maddesi, 28.10.2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliği’nin 7nci maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkrası, altıncı fıkrasının (a) bendi ile yedinci ve sekizinci fıkrası, 21.12.2010 tarihli ve 2010/DK-08/699 sayılı Kurul Kararı’nın 2nci maddesi, 12.04.2016 tarihli ve 2016/DK-YED/211 sayılı Kurul Kararı ile yürürlüğe giren Arayan Hat Bilgisi (CLI) Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar’ın 7’nci maddesinin ikinci fıkrası, 29.05.2018 tarihli ve 2018/İK-YED/167 sayılı Kurul Kararı hükümleri ve ilgili diğer mevzuata istinaden;

İşletmeciler tarafından sunulan hizmetlerin;

Acentelik faaliyetleri kapsamında mevzuatta belirtilen yükümlülüklerinin,
Abonelik sözleşmelerinin kuruluşu, uygulanması ve Açık hatlara ilişkin mevzuat ile Arayan Hat Bilgisi (CLI) kapsamındaki bazı yükümlülüklerinin,
Şebeke ve Bilgi Güvenliğine ilişkin yükümlülüklerinin, yerine getirilip getirilmediğinin denetlenmesine yönelik olarak yürütülen inceleme neticesinde;

 1. Mülga Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği’nin “Abonelik sözleşmelerinin kuruluşu” başlıklı 14’üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan ile aynı Yönetmeliğin “Abonelik sözleşmelerinin uygulanması” başlıklı 15’inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan ve Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliği’nin “Abonelik sözleşmelerinin kuruluşu ve içeriği” başlıklı 7nci maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerine aykırı olarak, abonelik sözleşmelerinde İşletmeciye ait imza ve kaşenin bulunmaması ve sözleşmelerin eksik tanzim edilmesi nedenleri ile Netglobal Telekomünikasyon Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. hakkında; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği’nin “Tüketici haklarına ilişkin ihlaller” başlıklı 12inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin yedi numaralı alt bendinde yer alan; “ … a) İşletmecinin; … 7) Abonelik sözleşmelerinin kuruluşuna, uygulanmasına, feshine, değişikliğine, incelenmesi ve onayına yönelik yükümlülükler ile abonelik sözleşmelerine ilişkin ilgili mevzuatta belirtilen diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi, … halinde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde ikisine (%2) kadar idari para cezası uygulanır.” hükmü ve aynı Yönetmeliğin “Yaptırım ölçütleri” başlıklı 44’üncü maddesinde yer alan ölçütler çerçevesinde; 2018 yılı net satış tutarı (188.314,13₺)’nın yüzde iki (%2)’si oranında idari para cezası para cezası uygulanması,
 2. 2016/DK-YED/211 sayılı Kurul Kararı ile yürürlüğe giren Arayan Hat Bilgisi (CLI) Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar’ın 7nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan hükümlerine aykırı olarak, alfanümerik karakterli CLI başlığına haiz SMS’lerin mevzuatta belirtilen hükümlere uygun biçimde oluşturulmadan ve söz konusu SMS başlıklarına yönelik göndericiyi tanımlayan ispatlayıcı belgeler temin edilmeden tüketicilere gönderilmesi nedeni ile Netglobal Telekomünikasyon Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. hakkında; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği’nin “Numaralandırmaya ilişkin ihlaller” başlıklı 6’ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan; “(3) (Değişik:RG-29/9/2018 30550) İşletmecinin CLI’a ilişkin ilgili mevzuat hükümlerini ihlal etmesi halinde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde üçüne (%3) kadar idari para cezası uygulanır. …” hükmü ve aynı Yönetmeliğin “Yaptırım ölçütleri” başlıklı 44’üncü maddesinde yer alan ölçütler çerçevesinde; 2018 yılı net satış tutarı (188.314,13₺)’nın yüzde bir (%1)’i oranında idari para cezası uygulanması,
 3. 2016/DK-YED/211 sayılı Kurul Kararı ile yürürlüğe giren Arayan Hat Bilgisi (CLI) Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar’ın 7nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan hükümlerine aykırı olarak, alfanümerik karakterli CLI başlığına haiz SMS’lerin mevzuatta belirtilen hükümlere uygun biçimde oluşturulmadan ve söz konusu SMS başlıklarına yönelik göndericiyi tanımlayan ispatlayıcı belgeler temin edilmeden tüketicilere gönderilmesi nedeni ile SNC Haberleşme ve İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. hakkında; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği’nin “Numaralandırmaya ilişkin ihlaller” başlıklı 6ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan; “(3) (Değişik:RG-29/9/2018 30550) İşletmecinin CLI’a ilişkin ilgili mevzuat hükümlerini ihlal etmesi halinde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde üçüne (%3) kadar idari para cezası uygulanır. İhlalin ilgili mevzuat çerçevesinde ağır kusur oluşturduğunun Kurul tarafından tespiti halinde ise işletmecinin yetkilendirmesi fesh/iptal edilir.” hükmü ve aynı Yönetmeliğin “Yaptırım ölçütleri” başlıklı 44’üncü maddesinde yer alan ölçütler çerçevesinde; 2018 yılı net satış tutarı (3.208.755,52₺)’nın binde bir (%0,1)’i oranında idari para cezası uygulanması,
 4. Elektronik Haberleşme Sektöründe Şebeke ve Bilgi Güvenliği Yönetmeliği’nin “Sistem kayıt dosyalarının tutulması” başlıklı 29’uncu maddesinde yer alan hükümlerine aykırı olarak, abone, CLI ve SMS çağrılarına ilişkin bilgilerin tutulduğu veritabanında manuel olarak gerçekleştirilen işlemlere ait sunucularda, işlem kaydı (log) tutulmaması nedeni ile SNC Haberleşme ve İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. hakkında; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği’nin “Şebeke ve bilgi güvenliği ile siber güvenliğe ilişkin ihlaller” başlıklı 19’uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan; “(1) İşletmecinin, şebeke güvenliği de dahil olmak üzere elektronik haberleşme güvenliğine ilişkin mevzuata uymaması halinde bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde birine (%1) kadar idari para cezası uygulanır.” hükmü ve aynı Yönetmeliğin “Yaptırım ölçütleri” başlıklı 44’üncü maddesinde yer alan ölçütler çerçevesinde; 2018 yılı net satış tutarı (3.208.755,52₺)’nın onbinde onbeş (%0,15)’i oranında idari para cezası uygulanması,
 5. Mülga Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği’nin “Abonelik sözleşmelerinin kuruluşu” başlıklı 14’üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan ile aynı Yönetmeliğin “Abonelik sözleşmelerinin uygulanması” başlıklı 15’inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan ve Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliği’nin “Abonelik sözleşmelerinin kuruluşu ve içeriği” başlıklı 7’nci maddesinin birinci, dördüncü ve yedinci fıkralarında yer alan hükümlerine aykırı olarak, abonelik sözleşmelerinin mevzuata uygun düzenlenmemesi ve sözleşme olmadan hizmet sunulması nedenleri ile SNC Haberleşme ve İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. hakkında; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği’nin “Tüketici haklarına ilişkin ihlaller” başlıklı 12’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan; “a) İşletmecinin; … 7) Abonelik sözleşmelerinin kuruluşuna, uygulanmasına, feshine, değişikliğine, incelenmesi ve onayına yönelik yükümlülükler ile abonelik sözleşmelerine ilişkin ilgili mevzuatta belirtilen diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi, … halinde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde ikisine (%2) kadar idari para cezası uygulanır.” hükmü ve aynı Yönetmeliğin “Yaptırım ölçütleri” başlıklı 44’üncü maddesinde yer alan ölçütler çerçevesinde; 2018 yılı net satış tutarı (3.208.755,52₺)’nın binde beş (% 0.5)’i oranında idari para cezası uygulanması,
 6. Mülga Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği’nin “Abonelik sözleşmelerinin uygulanması” başlıklı 15’inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan ve Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliğinin “Abonelik sözleşmelerinin kuruluşu ve içeriği” başlıklı 7’nci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan hükümlerine aykırı olarak, bireysel ve/veya Kurumsal aboneliklerde kimlik belgesi alınmadan hizmet sunulması nedeni ile SNC Haberleşme ve İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. hakkında; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği’nin “Tüketici haklarına ilişkin ihlaller” başlıklı 12’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan; “a) İşletmecinin; … 8) Abonelik sözleşmesi ve/veya aboneye ait kimliğini ispata yarar herhangi bir belgenin bulunmaması ve/veya muhafaza edilmesi gibi hususlardaki yükümlülüklerini ihlal etmesi, … halinde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde ikisine (%2) kadar idari para cezası uygulanır.” hükmü ve aynı Yönetmeliğin “Yaptırım ölçütleri” başlıklı 44’üncü maddesinde yer alan ölçütler çerçevesinde; 2018 yılı net satış tutarı (3.208.755,52₺)’nın yüzde bir (%1)’i oranında idari para cezası uygulanması,
 7. Mülga Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği’nin “Abonelik sözleşmelerinin uygulanması” başlıklı 15’inci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan ve Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliği’nin “Abonelik sözleşmelerinin kuruluşu ve içeriği” başlıklı 7’inci maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan hükümlerine aykırı olarak, Bireysel ve/veya Kurumsal aboneliklerde kimlik belgelerinde yer alan bilgilerin doğruluğunun Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Kimlik Paylaşım Sistemine uygun olarak teyid edilmeden hizmet sunulması nedeni ile SNC Haberleşme ve İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. hakkında; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliğinin “Tüketici haklarına ilişkin ihlaller” başlıklı 12’nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan; “a) işletmecinin; … 7) Abonelik sözleşmelerinin kuruluşuna, uygulanmasına, feshine, değişikliğine, incelenmesi ve onayına yönelik yükümlülükler ile abonelik sözleşmelerine ilişkin ilgili mevzuatta belirtilen diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi, halinde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde ikisine (%2) kadar idari para cezası uygulanır.” hükmü ve aynı Yönetmeliğin “Yaptırım ölçütleri” başlıklı 44’üncü maddesinde yer alan ölçütler çerçevesinde; 2018 yılı net satış tutarı (3.208.755,52₺)’nın yüzde bir (%1)’i oranında idari para cezası uygulanması,
 8. Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği’nin “İşletmecilerin hak ve yükümlülükleri” başlıklı 19’uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan hükmüne aykırı olarak, Kurumumuz 28.08.2019 tarihli ve E.48894 sayılı yazısı ve aynı konuda 14.10.2019 tarihli ve 57357 sayılı yazısı ile tekraren talep edilen bilgilerin süresi içerisinde gönderilmemesi nedeni ile SNC Haberleşme ve İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. hakkında; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği’nin “Bilgi ve/veya belgelerin süresinde verilmemesi” başlıklı 23’üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan; “(2) Söz konusu bilgi ve/veya belgenin tekrar istenmesine rağmen süresi içinde verilmemesi halinde 44 üncü maddedeki ölçütler dikkate alınarak, işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzbinde üçünün (%0,003) iki katından az olmamak üzere yüzde birine (%1) kadar idari para cezası uygulanır.” hükmü ve aynı Yönetmeliğin “Yaptırım ölçütleri” başlıklı 44’üncü maddesinde yer alan ölçütler çerçevesinde; 2018 yılı net satış tutarı (3.208.755,52₺)’nın binde beş (%0,5)’i oranında idari para cezası uygulanması,
 9. Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği’nin “İşletmecilerin hak ve yükümlülükleri” başlıklı 19’uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan hükmüne aykırı olarak, Kurumumuzca gerçekleştirilen yerinde denetim sürecinde işletmeciden alınan veriler ve işletmeci tarafından Kurumumuza gönderilen 22.07.2019 Kurum evrak kayıt tarihli ve 45080 Kurum evrak kayıt sayılı ile 08.11.2019 Kurum evrak kayıt tarihli ve 68826 Kurum evrak kayıt sayılı yazıları kapsamında acente/bayi bilgilerinin yanlış verilmesi nedeni ile SNC Haberleşme ve İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. hakkında; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği’nin “Yanlış bilgi ve/veya belge verilmesi” başlıklı 24’üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan; “(1) Kurum tarafından talep edilen her türlü bilgi ve/veya belge ile ilgili mevzuat kapsamında verilmesi gereken bilgi ve/veya belgelerin yanlış olması halinde 44 üncü maddede yer alan ölçütler dikkate alınarak işletmeci uyarılır veya işletmeciye bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzbinde ikisi (%0,002) oranında idari para cezası uygulanır.” hükmü, aynı Yönetmeliğin “Yaptırım ölçütleri” başlıklı 44’üncü maddesinde yer alan ölçütler ve aynı Yönetmeliğin “Yetki” başlıklı 45’inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan hükümler çerçevesinde; 2018 yılı net satış tutarı (3.208.755,52₺)’nın yüzbinde iki (%0,002)’si oranında idari para cezası uygulanması,
 10. Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği’nin “İşletmecilerin hak ve yükümlülükleri” başlıklı 19’uncu maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendinde yer alan hükmüne aykırı olarak, işletmeci tarafından sunulan toplu SMS hizmetlerinin, işletmecinin acentesi/bayisi olduğu tespit edilen “heryersms.com” ve “smskent.com” ad ve hesabına sunulması ve/veya sunuluyor izlenimi verilmesi nedeni ile SNC Haberleşme ve İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. hakkında; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği’nin “Yetkilendirmeye ilişkin ihlaller” başlıklı 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin beş numaralı alt bendinde yer alan; “… a) İşletmecinin; … 5) (Ek:RG-25/5/2019-30784) Acentelik ve diğer iş modellerine ilişkin yükümlüklerini yerine getirmemesi, halinde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde üçüne (%3) kadar idari para cezası uygulanır.” hükmü ve aynı Yönetmeliğin “Yaptırım ölçütleri” başlıklı 44’üncü maddesinde yer alan ölçütler çerçevesinde; 2018 yılı net satış tutarı (3.208.755,52₺)’nın binde beş (%0,5)’i oranında idari para cezası uygulanması,
 11. Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği’nin “İşletmecilerin hak ve yükümlülükleri” başlıklı 19’uncu maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendinin bir numaralı alt bendinde yer alan hükmüne aykırı olarak, SNC Haberleşme ve İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin ilgili bayilik sözleşmelerinde alt acenteliğe ilişkin düzenleyici hükümlerin bulunması ve Şirketin bayisine ait internet sitesi üzerinden alt bayilere yönelik panel hizmeti sunulması nedeni ile SNC Haberleşme ve İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. hakkında; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği’nin “Yetkilendirmeye ilişkin ihlaller” başlıklı 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin beş numaralı alt bendinde yer alan; “… a) İşletmecinin; … 5) (Ek:RG 25/5/2019-30784) Acentelik ve diğer iş modellerine ilişkin yükümlüklerini yerine getirmemesi, halinde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde üçüne (%3) kadar idari para cezası uygulanır.” hükmü ve aynı Yönetmeliğin “Yaptırım ölçütleri” başlıklı 44’üncü maddesinde yer alan ölçütler çerçevesinde; 2018 yılı net satış tutarı (3.208.755,52₺)nın binde beş (%0,5)’i oranında idari para cezası uygulanması,
 12. Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği’nin “İşletmecilerin hak ve yükümlülükleri” başlıklı 19’uncu maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendinin beş numaralı alt bendinde yer alan hükmüne aykırı olarak, SNC Haberleşme ve İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan elektronik haberleşme hizmetine ilişkin faturaların kendisi tarafından düzenlenmesi gerekirken işletmecinin acenteleri/bayileri tarafından düzenlenmiş olması nedeni ile SNC Haberleşme ve İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. hakkında; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği’nin “Yetkilendirmeye ilişkin ihlaller” başlıklı 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin beş numaralı alt bendinde yer alan; “… a) İşletmecinin; … 5) (Ek:RG-25/5/2019-30784) Acentelik ve diğer iş modellerine ilişkin yükümlüklerini yerine getirmemesi, halinde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde üçüne (%3) kadar idari para cezası uygulanır.” hükmü ve aynı Yönetmeliğin “Yaptırım ölçütleri” başlıklı 44’üncü maddesinde yer alan ölçütler çerçevesinde; 2018 yılı net satış tutarı (3.208.755,52₺)’nın binde iki (%0,2)’si oranında idari para cezası uygulanması,
 13. 2018/İK-YED/167 sayılı Kurul Kararı’nda yer alan hükümlerine aykırı olarak; SNC Haberleşme ve İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti’nin Ayaz GSM Haberleşme ve İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. ile arasındaki yetkilendirmesi kapsamında, elektronik haberleşme hizmeti sunumuna yönelik her türlü ticari/hukuki ilişkisini sonlandırmaması ve hizmetin sunumuna yönelik her türlü mecrada Ayaz GSM Haberleşme ve İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. ile hukuki ve/veya ticari ilişkisinin bulunduğu izlenimini oluşturacak yazılı/görsel ifadeleri kaldırmaması nedenleri ile SNC Haberleşme ve İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. hakkında; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği’nin “Yetkilendirmeye ilişkin ihlaller” başlıklı 5’inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan; “(2) İşletmecinin birinci fıkrada sayılan fiiller dışında yetkilendirmeye ilişkin ilgili mevzuatı ihlal etmesi halinde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde üçüne (%3) kadar idari para cezası uygulanır.” hükmü ve aynı Yönetmeliğin “Yaptırım ölçütleri” başlıklı 44’üncü maddesinde yer alan ölçütler çerçevesinde; 2018 yılı net satış tutarı (3.208.755,52₺)’nın yüzde iki (%2)’si oranında idari para cezası uygulanması,
 14. 2010/DK-08/699 sayılı Kurul Kararı’nın 2’nci maddesinde yer alan hükmüne aykırı olarak, ilgili acente/bayi bilgilerini kendi internet sayfasında yayımlamaması nedeni ile SNC Haberleşme ve İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. hakkında; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği’nin “Yetkilendirmeye ilişkin ihlaller” başlıklı 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin beş numaralı alt bendinde yer alan; “… a) İşletmecinin; … 5) (Ek:RG- 25/5/2019-30784) Acentelik ve diğer iş modellerine ilişkin yükümlüklerini yerine getirmemesi, halinde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde üçüne (%3) kadar idari para cezası uygulanır.” hükmü ve işletmeciye aynı yükümlülüğün ihlaline yönelik olarak 29.05.2018 tarihli ve 2018/İK/YED/167 sayılı Kurul Kararı ile idari yaptırım uygulandığı hususu da dikkate alınarak, aynı Yönetmeliğin “Tekerrür” başlıklı 43’üncü maddesi ve “Yaptırım ölçütleri” başlıklı 44’üncü maddesinde yer alan ölçütler çerçevesinde; 2018 yılı net satış tutarı (3.208.755,52₺)’nın yüzde bir (%1)’i oranında idari para cezası uygulanması,
 15. 2010/DK-08/699 sayılı Kurul Kararı’nın 2’nci maddesi hükmüne aykırı olarak, ilgili acentelerinin/bayilerinin internet sayfalarında SNC Haberleşme ve İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. ad ve hesabına hizmet verildiğine yönelik açıklama yayımlanmaması nedeni ile SNC Haberleşme ve İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. hakkında; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği’nin “Yetkilendirmeye ilişkin ihlaller” başlıklı 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin beş numaralı alt bendinde yer alan; “… a) İşletmecinin; … 5) (Ek:RG-25/5/2019-30784) Acentelik ve diğer iş modellerine ilişkin yükümlüklerini yerine getirmemesi, halinde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde üçüne (%3) kadar idari para cezası uygulanır.” hükmü ve işletmeciye aynı yükümlülüğün ihlaline yönelik olarak 29.05.2018 tarihli ve 2018/İK/YED/167 sayılı Kurul Kararı ile idari yaptırım uygulandığı hususu da dikkate alınarak aynı Yönetmeliğin “Tekerrür” başlıklı 43’üncü maddesinde yer alan ve aynı Yönetmeliğin “Yaptırım ölçütleri” başlıklı 44’üncü maddesinde yer alan ölçütler çerçevesinde; 2018 yılı net satış tutarı (3.208.755,52₺)’nın binde beş (%0,5)’i oranında idari para cezası uygulanması, hususlarına karar verilmiştir.
Hakkımızda
Ticaret hayatının dijitalleşmeye başlaması ile riskler de dijital ortamdan kaynaklanmış ve veri güvenliği önem kazanmıştır. Bu kapsamda siber saldırıların ve açıkların yanı sıra şirketlere ve kişilere ilişkin verilerin internet ortamında ulaşılabilir olması ile ticaret ve özel hayatın korunması yani veri gizliliği ihtiyaç haline gelmiştir.

DEVAMI

Gizlilik ve Kullanım
Verko İletişim

Ofisim İstanbul İş Merkezi Tugay Yolu Cad. No:20 B Blok Kat:7 D:39 Cevizli / Maltepe / İstanbul

0(216) 418 21 25
0(535) 344 36 32
0(535) 344 36 64

info@verko.com.tr

Open chat