Yargıtay 12. Ceza Dairesi

Esas Numarası: 2018/8379
Karar Numarası: 2019/9055
Karar Tarihi: 18.09.2019

Mahkemesi: Asliye Ceza Mahkemesi

Suç: Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme

Hüküm: TCK’nın 73/4 ve CMK’nın 223/8. maddeleri gereğince şikayetten vazgeçme nedeniyle düşme

Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan sanık hakkındaki davanın şikayetten vazgeçme nedeniyle düşmesine ilişkin hüküm, mahalli Cumhuriyet savcısı tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Yapılan yargılamaya, incelenen dosya kapsamına göre,

1. Sanığın duruşmada hazır bulunması ve sorgusunun yapılmış olması gerekliliği, “yargılamanın yüze karşı olması, savunma hakkının kısıtlanmaması ve cezanın bireyselleştirilmesi” ilkelerinin bir sonucu olup, CMK’nın 193/2 ve 195/1. madde ve fıkralarında belirtilen ayrık hükümler dışında, delillerin takdir ve tayininin gerektiği durumlarda sanığın sorgusu yapılıp savunması alınmadan hüküm kurulamayacağı gözetilmeden, anılan ayrık hükümlerin uygulanabilmesi için gerekli koşullar gerçekleşmediği halde, CMK’nın 191 ve 147. maddeleri gereğince sanığın sorgusu yapılmaksızın, mağdurun şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle duruşmanın sona erdiği açıklanıp, eksik incelemeye dayalı olarak yazılı şekilde düşme kararı verilmesi,

2. Kabul ve uygulamaya göre de:

Sanık hakkında düzenlenen 27.04.2015 tarihli iddianamedeki anlatıma ve dosya kapsamına göre; mağdurla tanışıp onunla iletişim kurmak isteyen sanığın, mağdurun kişisel veri niteliğindeki fotoğraflarını, internet ortamında hukuka aykırı şekilde ele geçirip, oluşturduğu sahte facebook hesabı üzerinden yayımlamak suretiyle TCK’nın 136/1. madde ve fıkrasındaki verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunu işlediğinin iddia edildiği olayda,

TCK’nın 139/1. madde ve fıkrasında yer alan, “Kişisel verilerin kaydedilmesi, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme ve verileri yok etmeme hariç, bu bölümde yer alan suçların soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlıdır.” şeklindeki düzenlemeden açıkça anlaşılacağı üzere, sanığa yüklenen suçun soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olmadığı halde mağdurun kovuşturma evresinde şikayetinden vazgeçtiğine dair yasal olmayan gerekçeye dayalı olarak verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan düşme kararı verilmesi,

Kanuna aykırı olup, mahalli Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, sair yönleri incelenmeksizin hükmün bu nedenlerle 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi gereğince isteme uygun olarak BOZULMASINA, 18.09.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Hakkımızda
Ticaret hayatının dijitalleşmeye başlaması ile riskler de dijital ortamdan kaynaklanmış ve veri güvenliği önem kazanmıştır. Bu kapsamda siber saldırıların ve açıkların yanı sıra şirketlere ve kişilere ilişkin verilerin internet ortamında ulaşılabilir olması ile ticaret ve özel hayatın korunması yani veri gizliliği ihtiyaç haline gelmiştir.

DEVAMI

Gizlilik ve Kullanım
Verko İletişim

Ofisim İstanbul İş Merkezi Tugay Yolu Cad. No:20 B Blok Kat:7 D:39 Cevizli / Maltepe / İstanbul

0(216) 418 21 25
0(535) 344 36 32
0(535) 344 36 64

info@verko.com.tr

Open chat