Yargıtay 1. Ceza Dairesi

Esas Numarası: 2017/681

Karar Numarası: 2017/1488

Karar Tarihi: 08.05.2017

Özet: Hükümlü hakkındaki içtima kararına konu mahkumiyetlerden birinin 671 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 32. maddesinde kapsam dışı bırakılan kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak suçu olduğu cihetle, hükümlünün işbu mahkumiyete konu cezasının infazında şartla tahliye tarihinin 2/3 oranı üzerinden hesaplanacağı ve şartla tahliye tarihine 1 yıl kala denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazına karar verilebileceği, aksi düşünce ve uygulamanın kabûlü halinde; yalnızca kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak suçu gibi 671 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında bırakılan bir suç işleyen hükümlünün şartla tahliye tarihinin 2/3 oranı üzerinden hesaplanarak şartla tahliye tarihine 1 yıl kala denetimli serbestlik hükümlerinden istifade edebilecekken, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak suçunun yanında 671 Sayılı KHK kapsamında başka suçlar işleyen hükümlünün ise sırf bu suçlardan aldığı cezaların içtima ettirilmesi sebebiyle şartla tahliyesine 2 yıl kala denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak tahliye edilmesi gibi bir sonuca yol açacağı, bunun da kanun koyucunun açık iradesine, eşitlik prensibine ve ceza adalet sistemine aykırı düşeceği cihetle, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak suçundan hakkında 671 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 32. maddesiyle 5275 Sayılı Kanuna eklenen geçici 6. madde uyarınca denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infaz kararı verilmesinde isabet görülmemiştir.

Dava: Dolandırıcılık ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak suçlarından hükümlü ****in, Kayseri 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 16.05.2016 tarihli ve 2016/69 değişik iş sayılı Kararı ile toplanan 3 yıl 4 ay hapis cezasının infazı sırasında, adı geçen hükümlünün denetimli serbestlik hükümlerinden yararlanma talebinin kabulüyle cezasının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak üzere tahliyesine dair Konya İnfaz Hâkimliğinin 10.11.2016 tarihli ve 2016/2842 esas, 2016/2845 Sayılı Kararı ile ilgili olarak;

Konya İnfaz Hâkimliğince, hükümlü hakkında düzenlenen müddetname ile hükümlünün birden fazla farklı suçunun içtima ettirildiği, suçlardan bir tanesinin dolandırıcılık suçu diğerinin kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak suçundan dolayı verildiği, birden fazla suçun içtima ettirilmesi durumunda hükümlülerin denetimli serbestlik tedbirinden yararlanıp yaralanamayacağı hususunda Söke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne sorulması sonucu verilen 23.08.2016 tarih, 41803213/820/99164 Sayılı yazıları ve 13.10.2016 tarih, 41803213/1061/116186 Sayılı yazısı ile “671 Sayılı kanun hükmünde kararname ile düzenlemenin kapsamı dahilinde olan ve kapsamı dışında kalan suçlar için iki farklı infaz rejimi ortaya konulduğu, içtima işleminde tereddüt olan bu tür suçlar için; öncelikle suçların tabi olduğu kendi infaz rejimi oranı dikkate alınarak ceza İnfaz kurumunda geçirilmesi gereken süre hesabının yapılması, sonrasında bu hesaplamadaki süre miktarınca hapis cezasının infazının yerine getirilmesi, bunu takiben diğer şartlar mevcut ise denetimli serbestlik suretiyle cezanın infazı müessesinden faydalandırılması, hükümlünün 5275 Sayılı Kanun’un 105/A maddesi kapsamında denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezaların infazından yararlanabilmesi için koşullu salıverilme öncesi süre miktarının ise; İnfaz rejimi farklı birden fazla suç açısından lehe olması sebebiyle “iki yıl” olarak belirlenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.” şeklinde görüş belirtildiği, hükümlünün açık cezaevine ayrılma şartlarını taşıdığı, hükümlü hakkında lehe olan hükümlerin uygulanması gerektiğinden bahisle denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verilmiş ise de;

5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 99. maddesinde “Bir kişi hakkında hükmolunan her bir ceza diğerinden bağımsızdır, varlıklarını ayrı ayrı korurlar. Ancak, bir kişi hakkında başka başka kesinleşmiş hükümler bulunur ise, 107. maddenin uygulanabilmesi yönünden mahkemeden bir toplama kararı istenir.” şeklindeki düzenlemeye nazaran hükümlünün içtima kararına dahil cezalarının ayrı ayrı bağımsızlıklarını korudukları, 671 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 32. maddesiyle 5275 Sayılı Kanuna eklenen geçici 6. maddesinde; “01.07.2016 tarihine kadar işlenen suçlar bakımından; 26.09.2004 tarihli ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun kasten öldürme suçları (madde 81, 82), üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenen kasten yaralama ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar (madde 102, 103, 104, 105), uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu (madde 188) ve İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar ile 12.04.1991 tarihli ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar hariç olmak üzere, bu Kanunun;

a) 105/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bir yıl”lık süre “iki yıl”,

b) 107. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “üçte iki”lik oran “yarısı”,olarak uygulanır.” şeklinde düzenleme getirildiği, hükümlü hakkındaki Kayseri 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 16/05/2016 tarihli ve 2016/69 değişik iş sayılı içtima kararına konu mahkumiyetlerden birinin 671 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 32. maddesinde kapsam dışı bırakılan kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak suçu olduğu cihetle, hükümlünün işbu mahkumiyete konu cezasının infazında şartla tahliye tarihinin 2/3 oranı üzerinden hesaplanacağı ve şartla tahliye tarihine 1 yıl kala denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazına karar verilebileceği, aksi düşünce ve uygulamanın kabûlü halinde; yalnızca kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak suçu gibi 671 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında bırakılan bir suç işleyen hükümlünün şartla tahliye tarihinin 2/3 oranı üzerinden hesaplanarak şartla tahliye tarihine 1 yıl kala denetimli serbestlik hükümlerinden istifade edebilecekken, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak suçunun yanında 671 Sayılı KHK kapsamında başka suçlar işleyen hükümlünün ise sırf bu suçlardan aldığı cezaların içtima ettirilmesi sebebiyle şartla tahliyesine 2 yıl kala denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak tahliye edilmesi gibi bir sonuca yol açacağı, bunun da kanun koyucunun açık iradesine, eşitlik prensibine ve ceza adalet sistemine aykırı düşeceği cihetle, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak suçundan hakkında 671 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 32. maddesiyle 5275 Sayılı Kanuna eklenen geçici 6. madde uyarınca denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infaz kararı verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 25/01/2017 gün ve 94660652-105-42- 15220-2016-Kyb sayılı yazılı istemlerine müsteniden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tebliğnamesi ile Dairemize ihbar ve dava evrakı gönderilmekle, incelenerek gereği düşünüldü:

Karar ve Sonuç: Kanun yararına bozma talebine dayanılarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen tebliğnamedeki bozma istemi incelenen dosya kapsamına göre yerinde görüldüğünden, Konya İnfaz Hâkimliğinin 10/11/2016 tarihli ve 2016/2842 esas, 2016/2845 Sayılı Kararının 5271 Sayılı CMK’nun 309. maddesi uyarınca KANUN YARARINA BOZULMASINA, diğer işlemlerin yapılabilmesi için dosyanın Mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 08.05.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Hakkımızda
Ticaret hayatının dijitalleşmeye başlaması ile riskler de dijital ortamdan kaynaklanmış ve veri güvenliği önem kazanmıştır. Bu kapsamda siber saldırıların ve açıkların yanı sıra şirketlere ve kişilere ilişkin verilerin internet ortamında ulaşılabilir olması ile ticaret ve özel hayatın korunması yani veri gizliliği ihtiyaç haline gelmiştir.

DEVAMI

Gizlilik ve Kullanım
Verko İletişim

Ofisim İstanbul İş Merkezi Tugay Yolu Cad. No:20 B Blok Kat:7 D:39 Cevizli / Maltepe / İstanbul

0(216) 418 21 25
0(535) 344 36 32
0(535) 344 36 64

info@verko.com.tr

Open chat