İstinaf Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi

Esas Numarası: 2019/3365
Karar Numarası: 2020/443
Karar Tarihi: 13.02.2020

Dairemizce yapılan dosya üzerinden inceleme sonucunda;

Gereği Düşünüldü:

İstem: Şikayetçi vekili 30.07.2019 tarihli Uyap dilekçesi ile özetle; Fatsa İcra Müdürlüğü’nün 2018/1735 esas sayılı dosyasından 30.07.2019 tarihinde verilen kararın anayasada yerini bulan hak arama özgürlüğüne aykırı bir şekilde verildiğini, İcra Müdürlüğü tarafından muris sorgusu taleplerinin reddedildiğini, nüfus müdürlüğü tarafından ise 05.07.2019 tarihinde Adalet Bakanlığı ile Nüfus Müdürlüğü arasında yapılan anlaşma gereği kaydın icra müdürlüğü tarafından verilmesi gerekmekte olduğu belirtilerek işlemin yerine getirilmediğini, İcra Müdürlüğünün yine İİK’367 hükmünü gözardı ederek karar verdiğini, ilgili maddeye göre borçlunun mal varlığı hakkındaki bilgiyi icra müdürlüğünün her kurumdan isteyebilecek yetkisi bulunmasına rağmen yerinde olmayan gerekçelerle taleplerinin reddedildiğini, borçlunun murislerinin olması halinde borçluya intikal edecek malların üzerine haciz konulması taraflarınca istenilecek olup bunun tespiti ise ancak borçlunun yakınlarının nüfus kayıtlarının görülmesi halinde mümkün olduğunu, avukatlarının veya kişilerin ise kendiliğinden nüfus araştırması yapmasının mümkün olmadığını, hal böyleyken yerinde olmayan gerekçe ile borçlunun anne ve babasının ölmüş olduğunun bildirilmesi halinde işlem yapılacağı şeklinde karar verilmesi hukuka uygun olmadığını, borçlunun ailesinden birinin vefatını fiiliyatta ancak sistem üzerinden yapılacak sorgu ile öğrenmenin mümkün olduğunu, yüksek Mahkemenin bu gibi taleplerin bilgiye erişme imkanın alacaklı için mümkün olmadığı durumlarda icra müdürlüğü tarafından yerine getirilmesi gerektiğine dair karar verildiğini, Anayasa Mahkemesi kararları her merci için bağlayıcı kararlar olduğundan icra Müdürlüğünün ileri sürmüş olduğu gerekçelerin yerinde olmadığını beyanla icra müdürlüğünün kararının İİK 16 (ve devamı maddeleri) gereği kaldırılarak talep edilen işlemi yapması noktasında emir verilmesini talep etmiştir.

Savunma: Dava hasımsız dava olduğundan davalının savunması alınmamıştır.

Deliller: Fatsa İcra Müdürlüğü’nün 2018/1735 esas  sayılı dosyası.

İlk derece mahkemesi karar özeti: Mahkemesince yapılan yargılama sonucunda; Şikayetin REDDİNE  karar verilmiştir.  

İstinafa başvuran taraf ve ileri sürülen istinaf sebepleri: Davacı vekili tarafından dava dilekçesinde belirtilen sebeplerle istinaf yasa yoluna başvurulmuştur.

Delillerin Değerlendirilmesi ve Gerekçe

Dava, hukuksal nitelik olarak “Şikayet” davasıdır.

Fatsa İcra Müdürlüğünün 2018/1735 Esas sayılı takip dosyası dosyamız arasına alınmış olup incelenmesinde: Takip alacaklısı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. vekili tarafından takip borçlusu Ali Ç****na karşı Business Card Asıl alacağına karşı 25.000,00 TL üzerinden ilamsız takip yoluyla takibe girişildiği ancak daha sonra 26.12.2018 tarihinde borcun alacaklısı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. tarafından borcun M**** Varlık Yönetim A.Ş’ne temlik edildiği anlaşılmıştır.

Şikayet dilekçesi, iddia ve savunmalar ile Fatsa İcra Dairesi’nin 2018/1735 Esas sayılı takip dosyası ile dosyadaki kağıtların birlikte değerlendirilmesi neticesinde:

“Özel Hayatın Gizliliği” kenar başlıklı Anayasa’nın 20.maddesinin 3. fıkrasında: “Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir. ” hükmü bulunmaktadır.

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu m.9/1’de: “Nüfus kayıtları ve bu kayıtların tutulmasına dayanak olan belgeler gizlidir. Bunlar, yetkili ve sorumlu memurlar ile teftiş ve denetim yetkisi olanlar dışında kimse tarafından görülüp incelenemez. Mahkemeler bu hükmün dışındadır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

Yargıtay 12. HD’nin 05.05.2016 tarihli 2015/33810 esas 2016/13366 karar sayılı onama kararı, Yargıtay 4. HD’nin 19.09.2013 tarihli 2013/11865-14563 E-K sayılı içtihadı ile tüm dosya kapsamı bir bütün olarak değerlendirildiğinde; 5490 sayılı Nüfus Kanunu 9. maddesi uyarınca nüfus bilgileri gizli olduğundan borçlunun anne ve babasına (ölü de olsalar) ait gizli nüfus bilgilerinin rıza dışında anne-babasının taraf olmadığı bir icra dosyasında kullanılması mümkün değildir.

Somut olayda, Fatsa İcra Müdürlüğü’nün 2018/1735 esas sayılı dosyasında borçlu Ali Ç**** hakkında ilamsız takibe başlandığı, alacaklı vekilinin 21.12.2018 tarihli talebinde borçlunun anne ve babasını gösterir nüfus kayıt örneklerinin çıkartılması, ölü olmaları halinde takbis sisteminden anne ve babasına ait kayıtlı taşınmazların sorgulaması ile borçluya intikal edecek hisseleri üzerine haciz konulmasını, borçluya ait pasif taşınmaz kayıtlarının çıkarılmasını ve haciz konulmasını talep edildiği, icra müdürlüğünün 30.07.2019 tarihli kararıyla bu talebin reddine karar verdiği anlaşılmıştır. Yukarıda belirtilen Yargıtay kararları ve 5490 sayılı Nüfus Kanunu 9/1. Maddesi gereğince, borçlu dışında kalan aile efradından olan anne, baba ve eşin nüfus kaydının alınarak ölü olup olmadıkları ve ölmüş iseler dosyaya taraf kaydederek mal varlığı sorgulamasının ve araştırmasının yapılmasının icra dosyası ile ilgisi olmayan 3. kişiler yönünden uygulanmasının mümkün olmadığı, 3. kişiler ile ilgili yapılacak sorgulamaların Anayasa’nın 20. maddesinde düzenlenen temel hak ve hürriyetlere aykırılık oluşturacağı, takip dosyasının tarafı olmayan ve icra dosyası ile ilgisi bulunmayan 3. kişilerin kişisel kimlik bilgileri ile malvarlıklarının araştırılmasının İcra müdürlüğünün görevleri içinde bulunmadığı, alacaklı vekilince, borçlunun anne ve babasının ölmüş olduğunun bildirilmesi ve taşınmaz bilgilerinin sunulması halinde İİK m. 94 gereğince işlem yapılabileceği anlaşılmış olup, Fatsa İcra Müdürlüğü’nün 2018/1735 esas sayılı dosyasında şikayete konu edilen 30.07.2019 tarihli kararı sonuç itibariyle usul ve yasalara uygun bulunduğu belirtilerek şikayetin reddine karar verilmesinde bir isabetsizlik bulunmamaktadır.

Bu itibarla, dosyadaki yazılara göre ilk derece mahkemesi kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir aykırılığın bulunmadığı, davanın esasıyla ilgili hükme etki edecek tüm delillerin dava ve takip dosyası içinde bulunduğu, kanunun olaya uygulanmasında ve gerekçede hata edilmediği, bu nedenle inceleme konusu kararın usul ve esas yönünden hukuka uygun olduğu anlaşıldığından istinaf isteminin esastan reddi gerektiği kanaatine varılarak aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

Hüküm: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

  1. Davacı vekilinin istinaf başvurusunun 6100 sayılı HMK.nun 353/1-b-1 maddesi gereğince ESASTAN REDDİNE,
  2. Davacı taraf harçtan muaf olduğundan harç konusunda karar verilmesine yer olmadığına,
  3. Dosyanın İstinaf Mahkemesine gönderilmesi amacıyla yapılan harç, posta masrafı ve tebligat giderlerinin istinaf kanun yoluna başvuran taraf üzerinde bırakılmasına,
  4. İnceleme duruşmasız yapıldığından vekalet ücretine hükmedilmesine yer olmadığına,
  5. Kararın mahkemesince bilgi mahiyetinde taraflara tebliğine,

Dair, HMK’nın 353/1-b-1 maddesi uyarınca dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda İİK. 7165 sayılı kanun ile değişik 364. maddesi gereğince alacağın 72.070,00 TL’nin altında kalması nedeni ile kesin  olmak üzere oybirliği ile karar verildi.

Hakkımızda
Ticaret hayatının dijitalleşmeye başlaması ile riskler de dijital ortamdan kaynaklanmış ve veri güvenliği önem kazanmıştır. Bu kapsamda siber saldırıların ve açıkların yanı sıra şirketlere ve kişilere ilişkin verilerin internet ortamında ulaşılabilir olması ile ticaret ve özel hayatın korunması yani veri gizliliği ihtiyaç haline gelmiştir.

DEVAMI

Gizlilik ve Kullanım
Verko İletişim

Ofisim İstanbul İş Merkezi Tugay Yolu Cad. No:20 B Blok Kat:7 D:39 Cevizli / Maltepe / İstanbul

0(216) 418 21 25
0(535) 344 36 32
0(535) 344 36 64

info@verko.com.tr

Open chat