Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) Nedir?

 • E-ticaret aktörlerinin kayıt altına alınması,
 • E-ticaret verilerinin merkezi bir yerde toplanıp işlenerek istatistiksel bilgilere dönüştürülmesi amacıyla
Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulmuş bir bilgi sistemidir.

Başlıca Amacı Nedir?

 • İnternetten alışveriş yapan tüketicileri korumak
 • E-ticaret firmalarının bilgilerini kayıt altına alarak internette kayıt dışılığın önüne geçmek
 • Daha güvenli bir alışveriş ortamı sağlamak

E-Ticaret Faaliyetine Başlamadan Önce İnternet Sitesinin Ana Sayfasında “İletişim” Başlığı Altında Bulundurulması Gereken Bilgiler Nelerdir?

 • Tebligata elverişli KEP adresi, elektronik posta adresi ve telefon numarası ile varsa işletme adı veya tescilli marka adı
 • Mensubu olduğu meslek odası ve varsa üyesi olduğu sektörel kuruluşlar ile meslekle ilgili davranış kuralları ve bunlara elektronik olarak ne şekilde ulaşılabileceğine ilişkin bilgiler
 • Tacir ise ayrıca ticaret unvanı, MERSİS numarası ve merkez adresi
 • Esnaf ise ayrıca adı ve soyadı, vergi kimlik numarası ve merkez adresi

Aracı Hizmet Sağlayıcı Üzerinden Satış Yapan ve Tacir veya Esnaf Olan Hizmet Sağlayıcının, E-Ticaret Faaliyetine Başlamadan Önce Aracı Hizmet Sağlayıcı Tarafından Kendine Tahsis Edilen Alanda Hangi Bilgileri Bulundurması Gerekir?

 • Ticaret unvanı, işletme adı veya tescilli marka adı bilgilerinden en az biri
 • Tebligata elverişli KEP adresi
 • Esnaflar için vergi kimlik numarası, tacirler için MERSİS numarası
 • Merkez adresi ve onaylanmış telefon numarasının aracı hizmet sağlayıcıda bulunduğuna ilişkin bilgi

Aracı Hizmet Sağlayıcı Üzerinden Satış Yapan ve Tacir veya Esnaf Olmayan Hizmet Sağlayıcının Aracı Hizmet Sağlayıcı Tarafından Kendine Tahsis Edilen Alanda Hangi Bilgileri Bulundurması Gerekir?

 • Adı ve soyadı
 • İkametgâhının bulunduğu il
 • Merkez adresi ve onaylanmış telefon numarasının aracı hizmet sağlayıcıda bulunduğuna ilişkin bilgi

İnternet Sitesinin Ana Sayfasında “İşlem Rehberi” Başlığı Altında Bulundurulması Gereken Bilgiler Nelerdir?

 • Sözleşmenin kurulabilmesi için gerekli aşamaları gösteren teknik adımlar
 • Elektronik ticarete ilişkin sözleşmenin, elektronik ortamda saklanıp saklanmayacağı ile bu sözleşmeye alıcının daha sonra aynı ortamda erişiminin mümkün olup olmayacağı ve bu erişimin ne kadar süreyle sağlanacağına ilişkin bilgi
 • Alıcının siparişi vermeden önce veri girişindeki hatalarını açık ve anlaşılır bir şekilde belirleyebilmesi ve düzeltebilmesi amacıyla özet sipariş formu ile “Geri Al” ve “Değiştir” gibi teknik araçların sunulacağına ilişkin bilgi
 • E-ticaret işlemleri nedeniyle elde ettiği kişisel verilere ilişkin gizlilik kuralları
 • Alıcıyla arasında uyuşmazlık çıkması halinde varsa alternatif uyuşmazlık çözüm yolları

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemine Kimler Kayıt Olmalıdır?

 • Kendilerine ait elektronik ticaret ortamında faaliyet gösteren hizmet sağlayıcılar
 • Elektronik ticaret ortamında başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetler kapsamında sözleşme yapılmasını veya sipariş verilmesini sağlayan gerçek ve tüzel kişiler yani “aracı hizmet sağlayıcılar”
 • Yurt içinde yerleşik olup yurt içinde elektronik ticaret faaliyetinde bulunmamakla birlikte yurtdışında yerleşik bir aracı hizmet sağlayıcı üzerinden sözleşme yapan veya sipariş alan hizmet sağlayıcılar

Aracı Hizmet Sağlayıcı (E-Ticaret Pazaryeri) Üzerinden Satış Yapanların ETBİS’e Kayıt ve Bildirim Yükümlülüğü Var Mıdır?

 • Yurt içindeki aracı hizmet sağlayıcılar üzerinden satış yapanların kayıt ve bildirim yükümlülüğü bulunmamaktadır. Diğer taraftan, yurt içinde yerleşik olup yurt içinde elektronik ticaret faaliyetinde bulunmamakla birlikte yurt dışında yerleşik bir aracı hizmet sağlayıcı üzerinden sözleşme yapan veya sipariş alan hizmet sağlayıcıların kayıt ve bildirim yükümlülüğü bulunmaktadır.

Elektronik Ticaret Sistemine Ne Zaman Kayıt Olmak Gerekir?

 • Soruda belirtilen ETBİS’e kayıt yükümlülüğü altında olan gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin kayıt yükümlülükleri 1 Aralık 2017 tarihinden başlayarak 30 günlük süreye tabi tutulmuştur. Yani Tebliğ tarihinde faaliyette olan gerçek ve özel hukuk tüzel kişiler için son kayıt tarihi 31 Aralık 2017’de sonlanmıştır.
 • 31 Aralık 2017’den sonra faaliyete geçecek olan işletmelerin ise faaliyete geçmeden önce ETBİS’e kayıt yapmaları gerekmektedir.

Sosyal Medya Platformları Üzerinden Satış Yapanların Kayıt ve Bildirim Yükümlülüğü Var Mıdır?

 • Son zamanlarda sosyal medyaya olan ilginin de artmasıyla birlikte bu platformlar üzerinden yapılan satışlar her ne kadar artmış da olsa, bu platformlar üzerinden ticaret yapanlar kapsama alınmamıştır. Dolayısıyla bu platformlar üzerinden satış yapanların kayıt ve bildirim yükümlülüğü bulunmamaktadır.

İnternet Sitelerinde İlan Yayınlayanların ETBİS’e Kayıt ve Bildirim Yükümlülüğü Var Mıdır?

 • İnternet sitelerinde ilan yayınlayanların kayıt ve bildirim yükümlülüğü yoktur. İnternet sitesinde yapılan satışlar; telefonla veya e-posta üzerinden yapılıyorsa ETBİS’e kayıt ve bildirim yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi’ne Kayıt Olmak İçin Ön Gereksinimler Nelerdir?

 • Gerçek veya tüzel kişi tacirler için; MERSİS numarası ve vergi kimlik numarası
 • Esnaf ve sanatkârlar için; ESBİS kaydı, T.C. kimlik numarası ve vergi kimlik numarası

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi’ne Kayıt İçin Esnaf Odası veya Ticaret Odasına Kayıtlı Olmak Gerekir Mi?

 • Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi’ne kayıt için esnaf odası veya ticaret odasına kayıtlı olmak gerekir.

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi’ne Kayıt Olurken Bakanlığa Bildirilecek Bilgiler Nelerdir?

Aşağıdaki bilgilerin sisteme girilmesi gerekmektedir:
 • Genel (firma bilgileri, işletme unvanı vs.)
 • Mal ve Hizmet Türleri (faaliyet gösterilen sektör)
 • Ödeme ve Ticaret Türü (B2B, B2C, kabul edilen ödeme yöntemleri)
 • KEP Adresi (ETBİS’e kayıt için KEP adresi zorunludur)
 • Anlaşmalı Ödeme Aracılık / Elektronik Para Firması
 • Anlaşmalı Kargo / Lojistik Firması Bildirimi
 • Altyapı Sağlayıcı Bildirimi (site yapıcı e-ticaret, açık kaynak gibi kullanılan e-ticaret yazılımı platformu)
 • Çalışılan Yurtiçi ve Yurtdışı Bankalar
 • Kişisel Bilgilerin ve Müşteri Bilgilerinin Tutulduğu Veritabanı Lokasyonu (örneğin; Türkiye / İstanbul)
 • Adres Bilgileri (ofis, varsa depo ve üretim yeri adresi)
 • E-İhracat Bilgileri (yurtdışına satış yapılıyorsa ülke bazlı işlem hacmi ve ödeme tipine göre işlem hacmi bilgileri)
 • Site Doğrulama

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi’ne Kayıt Ücretli Midir?

 • ETBİS’e kayıt ücretli değildir ve fiziki olarak herhangi bir evrak sunulmasına gerek yoktur. Sadece elektronik ortamda istenen bilgilerin eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.

Aynı İşletme Adına Birden Fazla E-Ticaret Sitesi Kaydedilebilir Mi?

 • Aynı işletme adına birden fazla e-ticaret sitesi kaydı yapılabilmektedir.

Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar, Kayıt ve Bildirim Yükümlülüğü Bulunan Hususlarda Meydana Gelen Değişiklikleri Bildirmek Zorunda Mıdır?

 • Hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar, kayıt ve bildirim yükümlülüğü bulunan hususlarda meydana gelen değişiklikleri; değişiklik tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde bildirmek zorundadır.

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi’ne Kayıt Yükümlülüğünü Yerine Getirmemenin Cezası Nedir?

 • ETBİS’e kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeyen gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişileri hakkında “beş bin Türk lirasından yirmi bin Türk lirasına kadar idari para cezası” verileceği hükme bağlanmıştır. Yeniden değerleme oranları ve uygulanacak cezanın alt sınırıyla üst sınırı aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir.
 
YILLAR YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI CEZA MİKTARI (ALT SINIR-ÜST SINIR)
2021 Yeniden değerleme oranı %9,11 9.470 37.885
2020 Yeniden değerleme oranı %22,58 8.680 34.722
2019 Yeniden değerleme oranı %23,73 7.081 28.326
2018 Yeniden değerleme oranı %14,47 5.723 22.894
2017 Yeniden değerleme oranı   5.000 20.000

Kesilen Ceza İçin Ayrı Bir Mahkeme Öngörülüyor Mu?

 • 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun ilgili maddesine göre idarî para cezasına karşı tebliğ veya tefhimden itibaren en geç 15 (on beş) gün içinde, sulh ceza hâkimliğine başvurulabilir. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde idarî yaptırım kararı kesinleşir.

Elektronik Bilgi Sistemine Kayıt Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi Sebebiyle Uygulanan İdari Para Cezasının Zamanaşımı Süresi Nedir?

 • 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun ilgili maddesine göre;
 
İdari Para Cezası Zamanaşımı Süresi
50.000 Türk Lirası veya daha fazla 7 yıl
20.000 Türk Lirası veya daha fazla 5 yıl
10.000 Türk Lirası veya daha fazla 4 yıl
10.000 Türk Lirasından daha az 3 yıl
 
 • Zamanaşımı süresi, kararın kesinleşmesinin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren işlemeye başlar.
 • Bunun yanı sıra 5326 sayılı Kabahatler Kanununa göre; Kanun hükmü gereği olarak idarî yaptırımın yerine getirilmesine başlanamaması veya yerine getirilememesi halinde zamanaşımı işlemez.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında, E-Ticaret Sitesinin Statüsü Nedir?

 • E-ticaret sitesi, kullanıcılarına ait kişisel verileri toplamaya başladığı anda veri sorumlusu olarak değerlendirilmektedir. Aracı hizmet sağlayıcı, veri sorumlusu olduğu durumda; kişisel verilerin elde edilmesi, işlenmesi, korunması, saklanması ve imhasına dair yürürlükteki mevzuata ve sitede yayımladığı hukuki taahhütlere uymakla yükümlüdür.
 • Herhangi bir gerçek veya tüzel kişi, yürüttüğü farklı faaliyetleri nedeniyle aynı zamanda hem veri sorumlusu hem de veri işleyen olabilir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu veya veri işleyen sıfatlarına sahip olduğu takdirde yürürlükteki hukuki düzenlemelere ve taahhütlere uymakla yükümlüdür.

Pazar Yeri Modeli (Marketplace) Nedir?

 • Ürünlerin satışının bir site üzerinden online olarak gerçekleştirildiği, tek bir siteye girerek birçok markaya erişim sağlanabildiği ve ürünlerin müşteriye direkt gönderildiği bir iş modelidir. Kısaca çok satıcılı online mağazalardır. Türkiye’de bulunan hemen hemen tüm e-ticaret siteleri pazar yeri iş modeli ile çalışmaktadır.
 • Veri sorumlusu olan platformlar; gizlilik politikalarını oluşturarak işledikleri kişisel verilere dair aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirmelidir. Sonuç olarak bu konuda özellikle 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki yükümlülükler titizlikle incelenmeli ve sistem bu yükümlülüklere uyacak şekilde kurulmalıdır.

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun, Kişisel Verilerin Korunmasına Nasıl Yaklaşmaktadır?

 • Hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanunun 10.maddesi çerçevesinde yapmış oldukları işlemler nedeniyle elde ettikleri kişisel verilerin saklanmasından ve güvenliğinden sorumludur. Kişisel verileri ilgili kişinin onayı olmaksızın üçüncü kişilere iletemez ve başka amaçlarla kullanamaz.
Hakkımızda
Ticaret hayatının dijitalleşmeye başlaması ile riskler de dijital ortamdan kaynaklanmış ve veri güvenliği önem kazanmıştır. Bu kapsamda siber saldırıların ve açıkların yanı sıra şirketlere ve kişilere ilişkin verilerin internet ortamında ulaşılabilir olması ile ticaret ve özel hayatın korunması yani veri gizliliği ihtiyaç haline gelmiştir.

DEVAMI

Gizlilik ve Kullanım
Verko İletişim

Ofisim İstanbul İş Merkezi Tugay Yolu Cad. No:20 B Blok Kat:7 D:39 Cevizli / Maltepe / İstanbul

0(216) 418 21 25
0(535) 344 36 32
0(535) 344 36 64

info@verko.com.tr