“İlgili kişinin yaptığı başvuruyu cevaplandırmayan ve internet sitesi üzerinden yayımladığı aydınlatma metni mevzuatta düzenlenen şartları taşımayan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. hakkında” Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 02/05/2019 tarihli ve 2019/122 sayılı Karar Özeti

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kanun) 11 inci maddesinde belirtilen hakları kapsamındaki taleplerini içeren kayıtlı elektronik posta (KEP) aracılığıyla veri sorumlusu T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye (Banka) başvuran ancak, Kanunda düzenlenen otuz günlük süre içerisinde başvurusu cevaplandırılmayan ilgili kişinin gerek bu konuda gerekse veri sorumlusunun, internet sitesi üzerinden yayımladığı aydınlatma metninin mevzuatta düzenlenen şartları taşımadığı hususunda Kuruma yapılan şikayet başvurusu hakkında;

  • Şikayete konu hususlarda açıklamalarına başvurmak üzere Bankaya gönderilen Kurum yazısının “İŞ YERİNDE AMİRİNE TESLİM” açıklamasıyla Bankaya teslim edildiği görülmekle birlikte, söz konusu Kurum yazısına bugüne kadar herhangi bir cevap vermeyen Banka nezdinde, Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde ihlale sebebiyet veren sorumlular ile gerekli tedbirleri almak ve denetimleri yapmakla yükümlü kişiler hakkında disiplin hükümlerine göre işlem yapılmasına,
  • İlgili kişinin Kanunun uygulanmasına yönelik taleplerine ilişkin başvurusuna Banka tarafından cevap verilmesi; ayrıca, mevzuat hükümlerine uyumda azami dikkat ve özen göstermesi hususunda Bankanın talimatlandırılmasına,
  • Bankanın internet sitesinde yer alan aydınlatma metninde, Bankanın kişisel veri işleme amaçlarının, ilgili kişilerin kişisel verilerinin Kanunun 5 inci ve 6 ncı maddelerinde belirtilen işleme şartlarından hangisine dayanılarak işlendiğine yönelik hukuki sebep açıkça belirtilmeksizin sıralandığı; kişisel veri işleme amaçları sıralandıktan sonra metin içerisinde yer verilen “gibi amaçlar kapsamında işlenmektedir” ifadesinin ise, gündeme gelmesi muhtemel başka amaçlar için kişisel verilerin işlenebileceği kanaatini uyandırır nitelikte olduğu; bu çerçevede söz konusu aydınlatma metninin “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ”in (Tebliğ) 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (h) bentlerinde yer verilen hükümlere uygun hazırlanmaması nedeniyle, Bankanın internet sitesinde yer alan aydınlatma metninin yeniden gözden geçirilerek Tebliğ hükümlerine uygun hale getirilmesi yönünde talimatlandırılmasına

karar verilmiştir.

Yorumumuz:

Kamu bankası olan Ziraat Bankasına ilgili kişi başvurmuştur. Başvuruya cevap süresi olan 30 gün içinde Ziraat Bankası ilgili kişiye cevap vermemiştir. İlgili kişi KVK Kuruluna şikayette bulunmuş ve KVK Kurulunca, Ziraat Bankasından 6698 Sayılı Kanunun 15/3 gereği bilgi ve belge istemiş ancak Banka cevap vermemiştir.

Bu karar, kamu kurumları ile ilgili idari para cezası kesme yetkisi olmadığı için, sorumlular hakkında disiplin hükümlerinin uygulanmasına karar verilen ve ilan edilen ilk karardır.

Kararda ayrıca Ziraat Bankasının aydınlatma metni de incelemeye alınmıştır.

-Aydınlatma metninde işlemenin 8 hukuki sebebinden hangisine dayanılarak kişisel veri işlendiğinin açıkça ayırt edilmeden sıralandığı,

– Aydınlatma metninde kişisel veri işleme amaçları sıralandıktan sonra metin içerisinde yer verilen “gibi amaçlar kapsamında işlenmektedir.” ifadesinin gündeme gelmesi muhtemel başka amaçlar için kişisel verilerin işlenebileceği kanaatini uyandırır nitelikte olduğu tespit edilmiştir. Ziraat Bankası internet sitesindeki aydınlatma metnini düzeltmesi için talimatlandırılmıştır.

Hakkımızda
Ticaret hayatının dijitalleşmeye başlaması ile riskler de dijital ortamdan kaynaklanmış ve veri güvenliği önem kazanmıştır. Bu kapsamda siber saldırıların ve açıkların yanı sıra şirketlere ve kişilere ilişkin verilerin internet ortamında ulaşılabilir olması ile ticaret ve özel hayatın korunması yani veri gizliliği ihtiyaç haline gelmiştir.

DEVAMI

Gizlilik ve Kullanım
Verko İletişim

Ofisim İstanbul İş Merkezi Tugay Yolu Cad. No:20 B Blok Kat:7 D:39 Cevizli / Maltepe / İstanbul

0(216) 418 21 25
0(535) 344 36 32
0(535) 344 36 64

info@verko.com.tr

Open chat