“Kimliği belirsiz kişi/kişilerin veri sorumlusu olarak kabul edilemeyeceği hakkında” Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 13/09/2018 tarihli ve 2018/106 sayılı Karar Özeti

İlgili kişinin görevi nedeniyle imzalamış olduğu evrakın kimliği belirsiz kişi/kişilerce internet ortamında paylaşılması üzerine Kuruma yapmış olduğu başvuru hakkında,

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kanun) “Kapsam” başlıklı 2 nci maddesinde, Kanun hükümlerinin, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanacağı ile “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrasının (ı) bendinde veri sorumlusunun kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade ettiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda;

Şikayetçinin başvurusu incelendiğinde, kişinin görevi nedeniyle imzalamış olduğu bir evrakın hukuka aykırı bir şekilde elde edilip kimliği belirsiz kişi veya kişilerce internet ortamında paylaşıldığı ve aynı kullanıcı ismiyle Şikayetçinin isim ve soy isminin baş harflerinin yazılarak kişi hakkında bir takım iftira içerikli metinlere yer verildiği anlaşılmış olup, kimliği belirsiz kişi veya kişilerin veri sorumlusu olarak tanımlanamayacağı,

Kanunun “Suçlar” başlıklı 17 nci maddesinin (1) numaralı fıkrası gereği, kişisel verilere ilişkin suçlar bakımından 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 135 ve 140 ıncı madde hükümlerinin uygulanacağı,

hususlarından hareketle, şikayete konu olayın Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca suç unsuru barındırması ve konuya ilişkin gerekli hukuki işlemlerin tesisini teminen konunun Şikayetçi tarafından yargıya intikal ettirilmiş olması nedenleriyle Şikayetçi hakkında ilgili uygulama üzerinden yapılan paylaşımlar kapsamında Kurumca yapılacak bir işlem bulunmadığına karar verilmiştir.

Yorumumuz:

KVK Kurulu kimliği belirsiz kişileri veri sorumlusu olarak tespit edemediği durumda TCK m.135-140 arası suçları hatırlatıp Kurumca yapılacak işlem bulunmadığına karar vermiştir. Kişisel verilerin internette paylaşılması durumunda kimin yaptığı ya da kimden çıktığı tespit edilemiyorsa ceza kanunu anlamında soruşturma yapılır, ancak ilk aşamada işlem yapmıyor sonucuna ulaşabiliriz.

Bu olayda kişinin görevi nedeniyle imzaladığı evrak, çalıştığı kurumca teknik ve idari tedbirlerin alınmaması sebebiyle kimliği belirsiz kişilerin eline geçmişse 6698 sayılı kanunun 12. Maddesi kapsamında KVK Kurulu karar verebilirdi.

Hakkımızda
Ticaret hayatının dijitalleşmeye başlaması ile riskler de dijital ortamdan kaynaklanmış ve veri güvenliği önem kazanmıştır. Bu kapsamda siber saldırıların ve açıkların yanı sıra şirketlere ve kişilere ilişkin verilerin internet ortamında ulaşılabilir olması ile ticaret ve özel hayatın korunması yani veri gizliliği ihtiyaç haline gelmiştir.

DEVAMI

Gizlilik ve Kullanım
Verko İletişim

Ofisim İstanbul İş Merkezi Tugay Yolu Cad. No:20 B Blok Kat:7 D:39 Cevizli / Maltepe / İstanbul

0(216) 418 21 25
0(535) 344 36 32
0(535) 344 36 64

info@verko.com.tr

Open chat