“Bir sigorta şirketinin kişisel veri ihlal bildirimi hakkında” Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 24.11.2020 tarih ve 2020/905 sayılı Karar Özeti

Veri sorumlusu bir sigorta şirketinin Kuruma intikal eden yazılarında özetle;

 • Veri sorumlusunun internet sayfasının bulunduğu test sunucusunun siber saldırıya uğradığı ve bu durumun aynı tarihte veri sorumlusu tarafından tespit edildiği,
 • Test sunucusunda bulunan internet sayfasının kullanıcı giriş ekranından birden çok giriş denemesi yapılması sonucunda sisteme giriş sağlanabildiği,
 • Gerçekleşen yetkisiz erişim sonucu uygulamanın bulunduğu veri tabanının silindiği ve silinen veri tabanı yerine fidye taleplerinin bulunduğu yeni bir veri tabanının sisteme yüklendiği,
 • Veri tabanının silinmesi işleminden önce muhtemelen siber saldırıyı gerçekleştiren kişi/kişiler tarafından kopyalandığının veri sorumlusu tarafından düşünüldüğü,
 • Giriş denemeleri belirli aralıklarla yapılmış olduğundan SIEM sistemi tarafından algılanmadığı,
 • Yurtdışından çok fazla giriş denemesi gerçekleştiği ancak bunun herhangi bir anomaliye sebep vermediği,
 • İhlalden etkilenen kişi sayısının 311 olduğu,
 • İhlalden etkilenen kişisel verilerin T.C. kimlik no, isim, soy isim, e-posta, plaka bilgisi olduğu

ifadelerine yer verilmiştir.

Söz konusu kişisel veri ihlali bildiriminin incelenmesi neticesinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunun (Kurul) 24.11.2020 tarih ve 2020/905 sayılı Kararı ile;

 • İhlale konu test sunucusunun, veri sorumlusu nezdinde yıllık olarak yapılan sızma testleri kapsamına alınmamasının söz konusu test sunucusunda gerekli kontrollerin yapılmadığının göstergesi olduğu,
 • Veri sorumlusuna ait “BT Veri Güvenlik ve Veri İhlali Prosedürü”nde tedbirler kapsamında “Periyodik aralıklarla veya ihtiyaç duyulduğunda sızma testi hizmeti alarak sistem açıklarının kontrolü sağlanmalıdır.” ifadesinin bulunmasına rağmen test sunucularının prosedürdeki tedbirlere uygun bir şekilde kontrol edilmediği, söz konusu kontrollerin uygun bir şekilde yapılmadığı,
 • Test sayfasının tüm dünyaya açık olarak ulaşılabilir olduğu, saldırganın 7 kez giriş denemesi sonucunda sisteme başarılı bir şekilde giriş yapmış olduğu, veri sorumlusu nezdinde kullanılan parolaların yeteri kadar karmaşık ve güçlü olmadığı,
 • Veri ihlali öncesinde test aşamasında kullanılan kişisel verilerin test sunucusundaki veri tabanına kaydedildiği, veri ihlali sonrasında ise mevcut teknolojinin değiştirilerek test sunucusunda kişisel verilerin kaydedilmeden test işlemlerinin yapılabildiği dikkate alındığında veri sorumlusunun kişisel verileri veri tabanına kaydetmeden test işlemlerini yapmış olması durumunda gerçekleşen siber saldırı vakasında kişisel veri ihlalinin söz konusu olmayacağının görüldüğü,
 • Veri ihlali öncesinde test sunucusuna yapılan erişimlerde sistemler arasında SSL VPN gibi güvenli iletişim sağlama yöntemlerinin kullanılmadığı, ayrıca ek güvenlik katmanı olarak erişimlerde İki Faktörlü Kimlik Doğrulama (2FA) gibi güçlü kimlik doğrulama yöntemlerinin kullanılmadığı,
 • Veri ihlalinden etkilenen kişisel veriler arasında, T.C. kimlik numarasının bulunduğu, ilgili kişiler için önem arz eden bir veri olduğundan söz konusu veri grubu işlenirken verilerin şifrelenerek muhafaza edilmesi durumunda verilere yetkisiz olarak erişilse bile veri ihlalinin ilgili kişiler üzerindeki olası olumsuz etkilerinin azaltılabileceği, ancak veri sorumlusunun böyle bir eylemde bulunmadığı dikkate alındığında kişisel verilerin gizlilik derecesine göre muhafaza edilmesi konusunda veri sorumlusu tarafından yeteri kadar özen gösterilmediği

hususları dikkate alınarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kanun) 12 nci maddesinin (1) numaralı fıkrası çerçevesinde veri güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari ve tedbirleri almayan Şirket hakkında Kanunun 18 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi uyarınca 300.000 TL,

Kurula ve ilgili kişilere yapılan bildirim ile ilgili olarak;

 • İhlalin 28.02.2020 tarihinde tespit edildiği ve 04.03.2020 tarihinde Kurula bildirildiği dikkate alındığında Kurulun 24.01.2019 tarih ve 2019/10 sayılı Kararı ile belirlenen veri ihlalinin öğrenilmesinden itibaren başlayan 72 saatlik süre içerisinde veri sorumlusunun Kurula bildirimde bulunmadığı,
 • Geç bildirimde bulunulmasına sebep olarak ilgili teknik çalışmaların (sunucu ve firewall log kayıtlarının incelenmesi işlemleri) gecikmesinin gösterildiği,
 • Veri sorumlusu tarafından veri ihlaline ilişkin veri sorumlusunun internet sitesinde duyuru yapılmış olmasının, ilgili kişilerin tespit edilmiş olması nedeniyle ilgili kişilere bildirim şeklinde kabul edilemeyeceği,
 • Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 18.09.2019 tarih ve 2019/271 sayılı Kararına uygun olarak ilgili kişilere bildirim yapılmadığı

dikkate alınarak, veri sorumlusunun 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrasında yer verilen “en kısa sürede” (24.01.2019 tarih ve 2019/10 sayılı Kurul kararında belirtilen 72 saatlik süre içerisinde) bildirimde bulunma yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi ve 18.09.2019 tarih ve 2019/271 sayılı Kurul Kararına uygun şekilde ilgili kişilere bildirimde bulunulmamış olması nedeniyle Kanunun 18 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi uyarınca veri sorumlusu hakkında 30.000 TL

olmak üzere toplam 330.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Hakkımızda
Ticaret hayatının dijitalleşmeye başlaması ile riskler de dijital ortamdan kaynaklanmış ve veri güvenliği önem kazanmıştır. Bu kapsamda siber saldırıların ve açıkların yanı sıra şirketlere ve kişilere ilişkin verilerin internet ortamında ulaşılabilir olması ile ticaret ve özel hayatın korunması yani veri gizliliği ihtiyaç haline gelmiştir.

DEVAMI

Gizlilik ve Kullanım
Verko İletişim

Ofisim İstanbul İş Merkezi Tugay Yolu Cad. No:20 B Blok Kat:7 D:39 Cevizli / Maltepe / İstanbul

0(216) 418 21 25
0(535) 344 36 32
0(535) 344 36 64

info@verko.com.tr

Open chat